Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας

  • Με προεδρικό διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζεται η...