Νέες ταυτότητες

  • Από το 2017.

  • Από το 2017.

  • Ματαιώνεται στο παρόν στάδιο η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας ταυτοτήτων και λοιπών εγγράφων...

  • Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αντικατάσταση των ταυτοτήτων, με τις νέες που θα φέρουν...

  • Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αντικατάσταση των ταυτοτήτων, με τις νέες που θα φέρουν...