ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.

  • Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, η Εταιρία δέχθηκε μείωση των πωλήσεών της κατά 10,8%, σε σύγκριση...

  • Αναμένεται να κλείσει με κέρδη προ φόρων στα 4 εκατ. ευρώ

  • Χρηματοδότηση ύψους 6,4 εκατ. ευρώ από το επενδυτικό κεφάλαιο «Southbridge Europe Mezzanine SICAR»...

  • Συμφωνίες που αφορούν τη μητρική εταιρία ΕΛΓΕΚΑ και τη θυγατρική εταιρεία ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ