Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού»

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) προκηρύσσει διαγωνισμό για το υποπρόγραμμα «Προμήθεια και εν Συνεχεία Υποστήριξη Ταχυπλόων Σκαφών Μεταφοράς Προσωπικού», συνολικού προϋπολογισμού 16.020.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων-φόρων-δασμών και τυχόν άλλων δαπανών που βαρύνουν τη σύμβαση, για την προμήθεια σαράντα ενός (41) σκαφών και την εν συνεχεία υποστήριξή τους, με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και με την εκ νέου δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ν. 3978/2011 (άρθρο 41) και σε συνδυασμό με τα άρθρα 43 και 44 του ιδίου νόμου. Με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις διατάξεις των εν ισχύ ν. 3433/2006 (ΦΕΚ 20 Α΄/7.2.2006) και ν. 3978/2011 (ΦΕΚ 137 Α΄/16.6.2011), με βάση τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των δικαιολογητικών ορίστηκε η 7η Μαρτίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 5-7, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (Τ.Κ.:11527) ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως από κατάλληλα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - ΕΔΔ). Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί στις 8 Μαρτίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (τηλ. 30 2107466154).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ