Κονδύλι στα 1,4 εκατ. ευρώ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
30 Μαΐου 2016 | Πολιτική Οικονομία
Από το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ.

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ προκηρύσσει τη διενέργεια διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. με αριθμό συστήματος 24066, για την ανάδειξη αναδόχου Υπη- ρεσιών Καθαριότητας (CPV 90911200-8 Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου της Μονάδας Εφήβων και του Κ.Υ. Σοχού, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 1.400.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (KAE 0419), με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για ένα (1) έτος, σε εφαρμογή του Π.Π.Υ.Φ.Υ 2014. Το Νοσοκομείο μπορεί να κάνει χρήση δικαιώματος προαίρεσης. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ και στο site του Νοσοκομείου http:// www.ahepahosp.gr/productsD.asp στις 25/05/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στο σύστημα είναι η 04/07/2016 ώρα 17:00 και η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 08/07/2016 και ώρα 10:00.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ