Δεν κατάσχεται και δεν φορολογείται το επίδομα στέγασης. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα το άρθρο 78.

Δεν κατάσχεται και δεν φορολογείται το επίδομα στέγασης. Αυτό προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και συγκεκριμένα το άρθρο 78.

Όπως αναφέρεται, το επίδομα στέγασης "απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται για τον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του Επιδόματος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018" .

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ