ΟΑΕΔ: Παιδικές κατασκηνώσεις οι δικαιούχοι και πότε ξεκινούν

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
25 Μαΐου 2020 | Πολιτική Οικονομία
Εντός της εβδομάδας αναμένεται να ανακοινωθούν από τον ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες με τους δικαιούχους των 70.000 επιταγών για τις παιδικές κατασκηνώσεις.


Του Γιώργου Δημοσθένους

Δικαιούχοι του Προγράμματος είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια παιδιών από 6 έως 16 ετών, οι οποίοι δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 28.000,00€.

Η υλοποίηση του προγράμματος ξεκινά στις 15 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης ενώ για τα παιδιά με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω το πρόγραμμα ξεκινά στις 15 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου. Τα παιδιά μπορούν να διαμείνουν στην παιδική κατασκήνωση μέχρι δεκαπέντε (15) συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης.

Πώς γίνεται η μοριοδότηση
Η μοριοδότηση των δικαιούχων στηρίζεται σε ειδικά κριτήρια, τα οποία είναι:
α. το ύψος του πραγματικού (δηλωθέντος) οικογενειακού εισοδήματος από κάθε πηγή, όπως αυτό εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ του φορολογικού έτους 2016, για όλους τους δικαιούχους της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσας. Το εισόδημα των δικαιούχων αναζητείται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών,
β. ο αριθμός των τέκνων ηλικίας έως 18 ετών,
γ. ο χρόνος συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ, με μέγιστο όριο τους 36 μήνες, για τους δικαιούχους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα με την ιδιότητα του ανέργου.

Τα μόρια ανά κριτήριο ορίζονται ως εξής:

Για το α’ κριτήριο:

– για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους έως 7.000,00 € : 100 μόρια,
– για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 7.001,00€ έως 10.000,00 €: 90 μόρια,
– για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 10.001,00€ έως 12.000,00 €: 80 μόρια,
– για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 12.001,00€ έως 14.000,00 €: 70 μόρια,
– για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 14.001,00€ έως 16.000,00 €: 60 μόρια,
– για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 16.001,00€ έως 18.000,00 €: 50 μόρια,
– για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 18.001,00€ έως 20.000,00 €: 40 μόρια,
– για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 20.001,00€ έως 22.000,00 €: 30 μόρια,
– για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 22.001,00€ έως 24.000,00 €:20 μόρια,
– για πραγματικό οικογενειακό εισόδημα ύψους από 24.001,00€ έως 28.000,00 €:10 μόρια.

Για το β’ κριτήριο:

Από 25 μόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.

Για το γ’ κριτήριο:

Από 1 μόριο για κάθε μήνα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, με ανώτατο όριο τα 36 μόρια.
Οι δικαιούχοι βάσει της ιδιότητας με την οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατατάσσονται σε δύο προσωρινά Μητρώα, το Μητρώο «Δικαιούχων – Εργαζομένων» και το Μητρώο «Δικαιούχων – Ανέργων». Από τους δικαιούχους των Μητρώων επιλέγονται αυτοί που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των ωφελουμένων παιδιών που προβλέπεται στη Δημόσια Πρόσκληση. Ο συνολικός αριθμός των ωφελούμενων παιδιών κατανέμεται σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν με την ιδιότητα του εργαζομένου και 50% για τους δικαιούχους που συμμετέχουν με την ιδιότητα του ανέργου,
Στα Μητρώα αναγράφονται: ο Κωδικός Αριθμός Αίτησης των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ), τα αρχικά και τελικά γράμματα του ονοματεπώνυμου των ωφελούμενων παιδιών ανά δικαιούχο και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) αυτών, ο συνολικός αριθμός μορίων των δικαιούχων, τα μόρια που αντιστοιχούν σε καθένα από τα κριτήρια κατάταξης, η σειρά κατάταξης των δικαιούχων με βάση τη συνολική μοριοδότηση των κριτηρίων και η ένδειξη έκδοσης ή μη Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις για κάθε ωφελούμενο τέκνο ανά επιλεγέντα δικαιούχο.

Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος

Όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι της επιταγής επιλέγουν μόνοι τους την κατασκήνωση στην οποία επιθυμούν να διαμείνουν τα παιδιά τους από το αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ Οριστικό Μητρώο Παρόχων. Καθορίζουν επίσης το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα φιλοξενηθούν εντός του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του προγράμματος, τον αριθμό ημερών διαμονής , στην κατασκήνωση, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης.
Οι δικαιούχοι της επιταγής επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση που επιθυμούν δηλώνουν ότι τα παιδιά τους είναι κάτοχοι Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και προβαίνουν σε κράτηση θέσης.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά την άφιξη με τα παιδιά τους στην κατασκήνωση να επιδείξουν στον υπεύθυνο της κατασκήνωσης το ατομικό βιβλιάριο υγείας των παιδιών τους και να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης δικό τους (ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.) και των παιδιών τους (διαβατήριο, ταυτότητα, οικογενειακά ή ατομικά βιβλιάρια προστατευομένων μελών κ.ο.κ.), επιδεικνύοντας και τα πρωτότυπα αυτών.
Όσοι επιλεγούν ως δικαιούχοι της επιταγής επιλέγουν μόνοι τους την κατασκήνωση στην οποία επιθυμούν να διαμείνουν τα παιδιά τους από το αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ Οριστικό Μητρώο Παρόχων. Καθορίζουν επίσης το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα φιλοξενηθούν εντός του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του προγράμματος, τον αριθμό ημερών διαμονής , στην κατασκήνωση, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 συνεχόμενες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης.

Οι δικαιούχοι της επιταγής επικοινωνούν απευθείας με την κατασκήνωση που επιθυμούν δηλώνουν ότι τα παιδιά τους είναι κάτοχοι Επιταγής Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις και προβαίνουν σε κράτηση θέσης.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά την άφιξη με τα παιδιά τους στην κατασκήνωση να επιδείξουν στον υπεύθυνο της κατασκήνωσης το ατομικό βιβλιάριο υγείας των παιδιών τους και να προσκομίσουν φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοποίησης δικό τους (ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.) και των παιδιών τους (διαβατήριο, ταυτότητα, οικογενειακά ή ατομικά βιβλιάρια προστατευομένων μελών κ.ο.κ.), επιδεικνύοντας και τα πρωτότυπα αυτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ