Εργαλεία Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων: Όσα όλα θέλετε να μάθετε

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
30 Ιουνίου 2020 | Πολιτική Οικονομία
Σε μια περίοδο που οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας είναι πρωταρχικής σημασίας η εξασφάλιση ρευστότητας.

Του Γιώργου Δημοσθένους

Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται τα προγράμματα στήριξης από το κράτος που είναι ενεργά αυτήν την περίοδο μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση για τη λειτουργία τους.
 
Ποια είναι τα ενεργά προγράμματα
 
1.Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας του ιού COVID-19
Το πρόγραμμα που έχει προϋπολογισμό 750 εκατ. ευρώ αφορά επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία και κάλυπτε αρχικά τους τόκους υφιστάμενων δανείων τα οποία ήταν ενήμερα για τους μήνες  Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Με υπουργική απόφαση επεκτάθηκε η περίοδος κάλυψης τόκων και για του μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Παρατάθηκε επίσης η προθεσμία υποβολής μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/ με την ένδειξη: «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΜΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19».

Όσοι είχαν κάνει αίτηση και είχαν επωφεληθεί της κάλυψης των τόκων για τους πρώτους τρείς μήνες αν επιθυμούν να κάνουν χρήση και του επιπρόσθετου διμήνου θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.
 
Όροι και προϋποθέσεις
Το συνολικό ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που δύναται να λάβει η κάθε επιχείρηση από τη συγκεκριμένη Δράση δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 800.000 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας όμως και κάθε άλλη άμεση ενίσχυση που θα λάβει στο πλαίσιο της 19-3-2020/C(2020) 1863 ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να ικανοποιούν, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω προϋποθέσεις:
⦁ Να δραστηριοποιούνται στις 19/3/2020 στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).
⦁ Να δεσμευτούν ότι θα απασχολούν την 31/12/2020 τουλάχιστον ίδιο αριθμό εργαζομένων με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούσαν την 19/03/2020. Διευκρινίζεται ότι η αναστολή συμβάσεων εργασίας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του ιού COVID-19 δεν αποκλείει τη συμμετοχή των επιχειρήσεων.
⦁ Οι σχετικές δανειακές/πιστωτικές συμβάσεις πρέπει να έχουν συναφθεί, και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις πρέπει να έχουν (στο σύνολό τους ή εν μέρει) χορηγηθεί, πριν από την 01/04/2020. Επιχειρήσεις στις οποίες έχει χορηγηθεί δυνατότητα αναστολής καταβολής κεφαλαίου δανείου για την επιλέξιμη χρονική περίοδο δύνανται να λάβουν την ενίσχυση για τους τόκους της ίδιας περιόδου.
 
Τι χρηματοδοτείται
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει τους συμβατικούς τόκους καθώς και την αναλογούσα εισφορά του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, και ειδικότερα επιχειρηματικών δανείων τακτής λήξης, ομολογιακών δανείων και Συμβάσεων Πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων καθώς και δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης. Τα δάνεια πρέπει να ήταν ενήμερα στις 31/12/2019.

2.Δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου 

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα «ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ COVID-19» μέσω του οποίου θα προσφέρονται νέα δάνεια κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19 (2020/C 91 I/01).
Σκοπός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 που έχει συσταθεί, είναι η παροχή χρηματοδοτήσεων προς επιχειρήσεις που θα δοθούν με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου και θα καλύψουν το 80% κάθε δανείου κεφαλαίου κίνησης για τις αυξημένες ανάγκες ρευστότητας τους.
Το ύψος του χορηγούμενου δανείου κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου θα φτάνει έως το 25% του τζίρου των επιχειρήσεων, ενώ προβλέπεται δέσμευση της επιχείρησης για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας μέχρι το τέλος του έτους.
 
Επιλέξιμα Δάνεια
 
Η εγγύηση θα αφορά σε δάνεια που θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
1. Δάνεια σε επιχειρήσεις που θα συναφθούν μετά την σύναψη Επιχειρησιακής Συμφωνία με τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό και με ημερομηνία χορήγησης έως και την 31 Δεκεμβρίου 2020.
2. Σκοπός χορήγησης των Δανείων είναι το Κεφάλαιο Κίνησης.
3. Δάνεια (περιλαμβανομένων των μη μετατρέψιμων Ο/Δ) με διάρκεια έως πέντε (5) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος.
4. Τα Δάνεια θα αφορούν νέες χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων.
5.  Ποσοστό Εγγύησης (Guarantee Rate) Το ποσοστό εγγύησης ανά Δάνειο κεφαλαίου κίνησης θα ορίζεται σε 80%.
 
Ανώτατο ποσό δανείων κεφαλαίου κίνησης με 80% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου
 
Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του Δανείου δεν θα υπερβαίνει το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της Επιχείρησης κατά το έτος 2019.

Ποια είναι τα προγράμματα που αναμένονται
-Μικροπιστώσεις: Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται το πρόγραμμα «Μικροπιστώσεις» το οποίο θα δώσει στις μικρές επιχειρήσεις πρόσβαση στην χρηματοδότηση χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Το πρόγραμμα πάντως δεν αναμένεται να τεθεί σε τροχιά άμεσα καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) θα χρειαστεί τρεις έως τέσσερις μήνες, για να ολοκληρώσει τις αδειοδοτήσεις για τα ιδρύματα, που θα παρέχουν τις μικροπιστώσεις. Τα πρώτα δάνεια σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών δεν αναμένεται να δοθούν πριν από τα τέλη του έτους.
Δικαιούχοι είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρόκειται να συστήσουν πολύ μικρή επιχείρηση, άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στην αγορά εργασίας ή προερχόμενα από ευάλωτες ομάδες. Οι χρηματοδοτήσεις θα είναι έως 25.000 ευρώ και η διάρκεια αποπληρωμής θα είναι από 12 μήνες και δεν θα υπερβαίνει τα 10 χρόνια.
Σε ότι αφορά το επιτόκιο των δανείων σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών θα πρέπει να κυμαίνεται γύρω στο 8% καθώς οι επισφάλειες είναι μεγάλες, με δεδομένο πως δεν υπάρχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις.
Στην διαδικασία του σχεδιασμού είναι δύο νέα προϊόντα από την Αναπτυξιακή τράπεζα, το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών και το Ταμείο διευκόλυνσης της έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες, μέσω της παροχής εγγυήσεων για επιχειρήσεις που έχουν αναλάβει ή θέλουν να αναλάβουν έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.
-Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών: Μεταξύ των μοντέρνων προγραμμάτων χρηματοδοτήσεων, ανήκει και ένα νέο εργαλείο, το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών. Αφορά τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε ενέργεια, κυκλική οικονομία και έργα κρίσιμων υποδομών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο ταμείο θα ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς.

-Ταμείο διευκόλυνσης της έκδοσης εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες
Το νέο ταμείο έχει στόχο να διευκολύνει την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες, προκειμένου να ξεκινήσει ένα εγκεκριμένο έργο με επιδότηση ΕΣΠΑ. Όπως έχει δηλώσει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, το ταμείο θα αντιμετωπίσει μια χρόνια προβληματική κατάσταση καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις λαμβάνουν, με δυσκολία, εγγυητικές επιστολές από τις τράπεζες προκειμένου να ξεκινήσουν ένα εγκεκριμένο έργο με επιδότηση ΕΣΠΑ. Οι δικαιούχοι αδυνατούν πολλές φορές να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή ώστε να εισπράξουν την προκαταβολή της επιδότησης, με αποτέλεσμα να μην υλοποιούν τα επενδυτικά τους σχέδια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ