ΑΕΚ: Ο Μελισσανίδης βάζει «συμπαίκτες» για την «Αγιά-Σοφιά»

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
29 Νοεμβρίου 2019 | Πολιτική Οικονομία
Ο Δημήτρης Μελισσανίδης προχωρά με ισχυρούς συμπαίκτες στην ολοκλήρωση των έργων στην «Αγιά-Σοφιά» μετά την ανακοίνωση της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ για ΑΜΚ ύψους 25 εκατ. ευρώ.

Μια ισχυρή συμμαχία δημιουργείται προκειμένου να ολοκληρωθούν τα έργα στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ. Το www.businessnews.gr παρουσιάζει τα έγγραφα σύμφωνα με τα οποία, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ (αντικείμενο της εταιρείας είναι η κατασκευή και η εκμετάλλευση του σταδίου και των εγκαταστάσεων του στην περιοχή του δήμου Ν. Φιλαδέλφειας, ιδιοκτησίας του σωματείου ΑΕΚ) σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Δεκεμβρίου 2019 με σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 25 εκατ. ευρώ, η οποία θα καλυφθεί με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ νέων μετόχων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από τους νέους μετόχους, με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του N. 4548/2018.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ 1924 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ

Σύμφωνα με το Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας, επί της συμβολής των οδών Ολύμπου και Πάτμου, Αμαρούσιο Αττικής.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το συνολικό ποσό των ευρώ είκοσι πέντε εκατομμυρίων (€25.000.000) με την έκδοση δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων (2.500.000) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, με ονομαστική αξία και τιμή διάθεσης ευρώ δέκα (€10) εκάστη, η οποία θα καλυφθεί με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων υπέρ νέων μετόχων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από τους νέους μετόχους, με την επιφύλαξη του άρθρου 28 του N. 4548/2018. Ανάληψη των τυχόν αδιάθετων μετοχών, λόγω της μη πλήρους κάλυψης της ιδιωτικής τοποθέτησης από νέους μετόχους, θα πραγματοποιηθεί κατά την ελεύθερη κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.
  2. Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, τη διάθεση των νέων μετοχών (κατ’ άρθρο 27 του Ν. 4548/2018) και όλων των συναφών ζητημάτων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι μέτοχοι καλούνται σε A’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση 27η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. και σε Β’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 2η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ., αμφότερες στον ίδιο τόπο (στα γραφεία της Εταιρείας) για να αποφασίσουν επί των ιδίων ως άνω θεμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Καταστατικού της Εταιρείας, όσοι από τους Μετόχους επιθυμούν να παραστούν στη Γενική Συνέλευση η σε κάθε Επαναληπτική αυτής,, είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία που ορίστηκε για τη Συνέλευση, δηλαδή μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2019, να καταθέσουν στα Γραφεία της Εταιρείας στο Αμαρούσιο (επί της συμβολής των οδών Ολύμπου και Πάτμου) ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε αναγνωρισμένη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό τις μετοχές τους. Μέχρι την ημερομηνία αυτή θα πρέπει επίσης να προσκομισθούν στα Γραφεία της Εταιρείας, στην ανωτέρω διεύθυνση, τα αποδεικτικά των καταθέσεων αυτών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης τω αντιπροσώπων των Μετόχων. Οι ανήλικοι, οι απαγορευμένοι και τα νομικά πρόσωπα αντιπροσωπεύονται από τους νομίμους αντιπροσώπους τους. Νομικά πρόσωπα, τηρουμένου του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους έως τρία φυσικά πρόσωπα. Μέτοχοι οι οποίοι παράλειψαν να συμμορφωθούν με τα ανωτέρω, επιτρέπεται να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον ύστερα από άδεια αυτή.

Αμαρούσιο, 22 Νοεμβρίου 2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

 page1 DIKEFALOS

 

 page2 DIKEFALOS

 

page3 DIKEFALOS

page4 DIKEFALOS

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ