Το ΥΠΕΘΑ δίνει 9 εκατ. ευρώ για αλεξίπτωτα

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
08 Νοεμβρίου 2019 | Φήμες & Ψίθυροι
Διαγωνισμός 7ετούς διάρκειας για 3800 αλεξίπτωτα

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό ανάθεσης καιl εκτέλεσης συμφωνίας πλαίσιο 7ετούς διάρκειας για την προμήθεια αλεξιπτώτων στατικού ιμάντα μετά εφεδρικών αλεξιπτώτων, με την κλειστή διαδικασία, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

Η απαιτούμενη συνολική πίστωση θα σχεδιασθεί και θα προβλεφθεί με μέριμνα του ΓΕΣ και του ΥΠΕΘΑ με συνολικό προϋπολογισμό 8.810.000 € (Στο εν λόγω ποσό συμπεριλαμβάνονται κρατήσεις, φόροι, δασμοί και τυχόν λοιπές δαπάνες που επιβαρύνουν την προμήθεια.

Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μπορεί να γίνει μέχρι τις 09 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)] ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού - ΕΔΔ).

Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ