Σε 3 εταιρείες το σχέδιο οργάνωσης των ΟΤΑ ύψους άνω του 1 δισ.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19 Νοεμβρίου 2019 | Φήμες & Ψίθυροι
Ανάθεση από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) ανέθεσε στις εταιρείες Diadikasia Business Consulting (DBC), ΕΕΟ Group Ανώνυμη Εταιρεία Συμβούλων και Ubitech Μελέτη Σχεδιασμός Υλοποίηση και Πώληση Έργων Πληροφορικής Ε.Π.Ε. το έργο με τίτλο «Απλούστευση και προτυποποίηση των διαδικασιών λειτουργίας των Ο.Τ.Α. — Πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας - προδιαγραφές των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων». Η αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 1.189.865 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλών, σχετικά με τον λειτουργικό και οργανωτικό ανασχεδιασμό των Δήμων, και των Περιφερειών, σε όλες τις λειτουργικές περιοχές τους.

 

Ειδικότερα, η σύμβαση στοχεύει στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., με χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων, μέσω:


— της αποτύπωσης, μοντελοποίησης και αξιολόγησης των υφιστάμενων διαδικασιών λειτουργίας των Ο.Τ.Α.,
— του στρατηγικού σχεδιασμού τού νέου επιχειρησιακού συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α.,
— της απλούστευσης και προτυποποίησης των διαδικασιών,
— του προσδιορισμού των απαραίτητων θεσμικών αλλαγών και τροποποιήσεων τού κανονιστικού πλαισίου, οι οποίες θα διασφαλίσουν την εφαρμογή τού επιχειρησιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού,
— της εκπόνησης προτύπων οργάνωσης, στελέχωσης και αξιολόγησης τής λειτουργίας των Ο.Τ.Α.,
— της εκπόνησης των προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και των προδιαγραφών διαλειτουργικότητας,
— της εκπόνησης σχεδίου μετάβασης από το υφιστάμενο στο νέο σύστημα λειτουργίας,
— του σχεδιασμού προγραμμάτων κατάρτισης τού ανθρώπινου δυναμικού, και των δημοτικών και περιφερειακών αρχών των Ο.Τ.Α., για την εφαρμογή τού νέου συστήματος οργάνωσης και λειτουργίας,
— πιλοτικών εφαρμογών σε επιλεγμένους Ο.Τ.Α. - πιλότους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ