Τράπεζα Κύπρου: Πώληση επένδυσης στην Ρουμάνικη Banca Transilvania

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23 Απριλίου 2014 | Τράπεζες
Ολοκληρώθηκε η πώληση των δραστηριοτήτων της στην Ουκρανία

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ  προχώρησε στην πώληση  της επένδυσης της στην Ρουμάνικη Banca Transilvania, η οποία αποτελείται από 220.461.952 μετοχές (9,99% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Banca Transilvania), τις οποίες κατείχαν η Τράπεζα και μία θυγατρική της. Η πώληση των εν λόγω μετοχών πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αξιών του Βουκουρεστίου μέσω της Wood & Company Financial Services.

Το τίμημα της πώλησης ανήλθε στα 82 εκατ. ευρώ και τα έσοδα από την πώληση θα ενισχύσουν την ρευστότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια της Τράπεζας. Το πραγματοποιηθέν λογιστικό κέρδος ανέρχεται σε 47 εκατ. ευρώ . Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας  Κύπρου «η πώληση θα έχει θετική επίδραση περίπου 55 εκατ. ευρώ ή 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στα κυρία βασικά ίδια κεφάλαια της λόγω της μείωσης των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και της αναγνώρισης των μη πραγματοποιηθέντων κερδών, που είχαν καταχωρηθεί στα αποθεματικά, στον Λογαριασμό Αποτελεσμάτων.

Η πώληση εμπίπτει στην στρατηγική της Τράπεζας για επικέντρωση της σε κύριες αγορές και την πώληση μη βασικών δραστηριοτήτων, με την πώληση να υλοποιείται ταχύτερα από ότι προβλέπεται στο Σχέδιο Αναδιάρθρωσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Κύπρου ολοκλήρωσε την πώληση των δραστηριοτήτων της στην Ουκρανία, που αποτελούνται από (α) το ποσοστό συμμετοχής 99,77% της στη θυγατρική τράπεζα στην Ουκρανία, PSJC Bank of Cyprus, (β) τη χρηματοδότηση που παρέχεται από την Τράπεζα στην PSJC Bank of Cyprus, και (γ) τα δανειακά ανοίγματα σε Ουκρανία, στην Alfa Group.

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων ημερομηνίας 31 Ιανουαρίου και 7 Απριλίου 2014, το τίμημα της πώλησης έχει αναθεωρηθεί σε 202,5 εκατ. ευρώ (10% έκπτωση από το αρχικό ποσό των 225 εκατ. ευρώ), όπου το ποσό των 102,5 εκατ. ευρώ έχει ήδη εισπραχθεί ενώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους 100 εκατ. ευρώ θα εισπραχθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2015.

Η λογιστική ζημιά από την πώληση ανέρχεται περίπου στα 153 εκατ. ευρώ  και αντιπροσωπεύει την διαφορά του τιμήματος πώλησης και της καθαρής λογιστικής αξίας των εργασιών προς πώληση και τη μεταφορά των σχετικών αποθεματικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους 41 εκατ. ευρώ. Η πώληση θα επηρεάσει αρνητικά τα κεφάλαια της Τράπεζας  κατά 76 εκατ. ευρώ  ή κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες στους κεφαλαιακούς δείκτες της.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ