Τέσσερις επιλογές περιλαμβάνει το πρόγραμμα εθελουσίας της Εθνικής Τράπεζας.

Τέσσερις επιλογές περιλαμβάνει το πρόγραμμα εθελουσίας της Εθνικής Τράπεζας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα αφορά τα εξής: 

1.    Διάρκεια του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα θα γίνονται δεκτές από την Δευτέρα 13/05/2019 μέχρι και την Παρασκευή 24/05/2019

2.    Εργαζόμενοι που δικαιούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στο σύνολο του Προσωπικού της Τράπεζας, υπαγόμενο και μη στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας, που παρέχει σ’ αυτή υπηρεσίες βάσει σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου, καθώς και στους απασχολούμενους με σύμβαση έμμισθης εντολής Δικηγόρους, υπό τον όρο ότι κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει συμπληρώσει:
α) το 30ο έτος της ηλικίας του και
β) 3ετή υπηρεσία στην Τράπεζα.

 

Ι. Βασική αποζημίωση 
Α. Προσωπικό υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας 

 

Αριθμός μηνιαίων μισθών

Έτη υπηρεσίας

Ηλικία (έτη)

30 - 37

38 44

45 54

55 & άνω

3 έως 10

20

20

25

30

11 έως 25

25

25

25

30

26 έως 34

-

30

30

35

35 και άνω

-

-

30

35

 

Β. Ειδικοί Συνεργάτες

 

Αριθμός μηνιαίων μισθών

Έτη υπηρεσίας

Ηλικία (έτη)

30 - 37

38 44

45 54

55 & άνω

3 έως 10

10

15

20

30

11 έως 25

25

25

25

30

26 και άνω

-

-

30

35

Γ. Προσωπικό που ανήκει στον Κλάδο Υποστηρικτικού Προσωπικού 

Το εν λόγω Προσωπικό που έχει συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας του και 3ετή υπηρεσία στην Τράπεζα, θα λάβει 40 μηνιαίους μισθούς.

ΙΙ. Προσαύξηση προστατευόμενων τέκνων

Δίνεται €7.000 προσαύξηση επιπλέον της βασικής αποζημίωσης για κάθε προστατευόμενο τέκνο.

III. Προσαύξηση Μονάδων που διακόπτουν τις εργασίες τους

Δίνεται προσαύξηση 20% επί της βασικής αποζημίωσης

V. Προσαύξηση ηλικίας

Δίνεται προσαύξηση επί της βασικής αποζημίωσης βάσει της ηλικίας του υπαλλήλου, ως εξής:

Ηλικία

Ποσοστό προσαύξησης βασικής αποζημίωσης

50 - 54

30%

55 - 59

20%

60 - 64

15%

65 καιάνω

5%

 

 

 

 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ