Τράπεζα Κύπρου: Ζημιές 126 εκατ. στο εξάμηνο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
28 Αυγούστου 2020 | Τράπεζες
Ζημιές €125,6 εκ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2020 η Τρ. Κύπρου έναντι κερδών €97,4 εκ. πέρσι, με αισθητές τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού αλλά και της αναστολής δόσεων.

 

Οι προβλέψεις αυξήθηκαν στα €183,7 εκ. από €108,9 εκ.

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους οι ζημιές της τράπεζας αυξήθηκαν στα €100 εκ. από €26 εκ.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους και το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εξάμηνο του 2020 ανήλθαν σε €168 εκ. και 1.90% αντίστοιχα, σχεδόν αμετάβλητα σε ετήσια βάση, καθώς η πίεση στα πραγματικά δανειστικά επιτόκια αντισταθμίζεται από τη μείωση στο κόστος των καταθέσεων.

Ο μέσος όρος των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων για το εξάμηνο του 2020 ανήλθε σε €17,741 εκ., μειωμένος κατά 3% σε ετήσια βάση. Η μείωση οφείλεται κυρίως στη μείωση των ρευστών διαθεσίμων λόγω της αποπληρωμής της χρηματοδότησης από την ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο 2019 και της μείωσης των δανείων (μετά τις προβλέψεις).

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €120 εκ. (σε σύγκριση με €163 εκ. το α’ εξάμηνο 2019, μειωμένα κατά 26% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ύψους €71 εκ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών ύψους €12 εκ., καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €29 εκ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων με μηδενικό υπόλοιπο και λοιπά έσοδα ύψους €8 εκ.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και τα καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών για το εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €12 εκ. μειωμένα κατά 53% σε ετήσια βάση. Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερα κέρδη από επανεκτίμηση.

Τα καθαρά έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθαν στα €29 εκ. για το εξάμηνο 2020, σε σύγκριση με €30 εκ. για το εξάμηνο 2019 (στα ίδια επίπεδα σε ετήσια βάση).

Τα καθαρά κέρδη/(ζημιά) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε μηδενικό υπόλοιπο κυρίως λόγω των περιοριστικών μέτρων, σε σύγκριση με €16 εκ. για το εξάμηνο 2019 που σχετίζονταν κυρίως με καθαρά κέρδη από την πώληση αποθεμάτων ακινήτων (κέρδη ΔΔΑ).

Τα συνολικά έσοδα για το εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €288 εκ., σε σύγκριση με €333 εκ. για το α’ εξάμηνο 2019 (μειωμένα κατά 13% σε ετήσια βάση).

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €180 εκ. (σε σύγκριση με €208 εκ. για το α’ τρίμηνο 2019 και μειωμένα κατά 14% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 53% αφορούν κόστος προσωπικού (€96 εκ.), 38% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα (€69 εκ.) και 9% (€15 εκ.) αφορούν ειδικό φόρο και συνεισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και στο Ταμείο Εγγυημένων Καταθέσεων (ΤΕΚ). Η μείωση σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως σε μειωμένα έξοδα προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα.

Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα για το εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €165 εκ., σε σύγκριση με €196 εκ. για το εξάμηνο 2019 (μειωμένα κατά 16% σε ετήσια βάση).

Το κόστος προσωπικού ανήλθε σε €96 εκ. για το εξάμηνο 2020, μειωμένο κατά 14% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με €112 εκ. για το εξάμηνο 2019), κυρίως λόγω της εξοικονόμησης κόστους μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (ΣΕΑ) κατά το δ’ τρίμηνο 2019, μέσω του οποίου ποσοστό περίπου 11% των υπαλλήλων πλήρους απασχόλησης του Συγκροτήματος είχαν εγκριθεί για αποχώρηση, με συνολικό κόστος ύψους €81 εκ. να αναγνωρίζεται στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για το δ’ τρίμηνο 2019.

Η ετήσια εξοικονόμηση λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση από την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης για το 2019 και 2020, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε €23 εκ. ή 11% του κόστους προσωπικού.

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα για το εξάμηνο 2020 ανήλθαν σε €69 εκ., μειωμένα κατά 19% σε ετήσια βάση από €84 εκ. το εξάμηνο 2019 και οφείλονται κυρίως σε μειωμένα έξοδα συμβούλων, έξοδα προώθησης και έξοδα σχετικά με ακίνητα το α’ εξάμηνο 2020.

ΜΕΔ

Η τράπεζα καταγράφει 21 συνεχή τρίμηνα οργανικής μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ).

Η τράπεζα ανακοίνωσε συμφωνία για πώληση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €0.9 δισ. τον Αύγουστο 2020 (Helix 2)

Πέτυχε οργανική μείωση ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €137 εκ. για το δεύτερο τρίμηνο 2020, παρά τα περιοριστικά μέτρα ενώ ανακοίνωσε ολοκλήρωση πώλησης ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ύψους €133 εκ. (Velocity 2) κατά το δεύτερο τρίμηνο 2020.

Η μείωση στα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ανέρχεται σε €2.6 δισ. (€1.1 δισ. μετά τις πιστωτικές ζημιές) αναπροσαρμοσμένα για το Helix 2.

Ο δείκτης ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) μειώθηκε σε 22% (11% μετά τις πιστωτικές ζημιές) και διατήρηση ποσοστού κάλυψης με προβλέψεις στο 58%, αναπροσαρμοσμένα για το Helix 2.

Ισχυρή θέση ρευστότητας

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €16,303 εκ. στις 30 Ιουνίου 2020 (σε σύγκριση με €16.246 εκ. στις 31 Μαρτίου 2020 και €16,692 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019), παραμένοντας στα ίδια επίπεδα το δεύτερο τρίμηνο και μειωμένα κατά 2% από το τέλος του χρόνου.

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €12,491 εκ. στις 30 Ιουνίου 2020, σε σύγκριση με €12,709 εκ. στις 31 Μαρτίου 2020 και €12,822 εκ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Στις 30 Ιουνίου 2020, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 257% (σε σύγκριση με 219% στις 31 Μαρτίου 2020 και 208% στις 31 Δεκεμβρίου 2019) και πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 30 Ιουνίου 2020 ανήλθε σε €3.9 δισ. (σε σύγκριση με €3.0 δισ. στις 31 Μαρτίου 2020 και €3.2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019). Η αύξηση το δεύτερο τρίμηνο του 2020 οφείλεται κυρίως στη χρηματοδότηση από Στοχευμένες Πράξεις πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ) τον Ιούνιο 2020.

Κεφάλαια

Όσον αφορά την κεφαλαιακή της θέση, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9 ανήλθε σε 14.3% στις 30 Ιουνίου 2020 (και 14.4% αναπροσαρμοσμένος για τη συμφωνία πώλησης του Project Helix 2, η οποία υπογράφηκε το γ’ τρίμηνο 2020 (αναφέρεται ως «αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2») σε σύγκριση με 14.3% στις 31 Μαρτίου 2020 και 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17.8% στις 30 Ιουνίου 2020 (και 17.9% αναπροσαρμοσμένος για το Helix 2), σε σύγκριση με 17.7% στις 31 Μαρτίου 2020 και 18.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

COVID-19

Αναφορικά με την κρίση του κορωνοϊού, αναφέρεται ότι το Συγκρότημα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια και Κυπριακή οικονομία.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε πακέτο θετικών μέτρων τα οποία αναμένεται να στηρίξουν την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος για διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκών χρηματοδότησης της οικονομίας, για μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα αυξάνουν τα αποθέματα κεφαλαίων της Τράπεζας τα οποία είναι διαθέσιμα για απορρόφηση πιθανών μελλοντικών ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν από την κρίση.

Επιπρόσθετα, η πρόωρη υιοθέτηση της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων V (CRD V) για τη σύνθεση των απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ παρέχουν ευελιξία σχετικά με τη συμμόρφωση του Συγκροτήματος με τις ελάχιστες απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ.

«Παρά το πάγωμα της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των μέτρων για αντιμετώπιση του ιού COVID-19, συνεχίσαμε να επιτυγχάνουμε πρόοδο έναντι των στρατηγικών μας προτεραιοτήτων για ενίσχυση του ισολογισμού, βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, καθώς και βελτίωση της αποδοτικότητας των εργασιών μας. Ταυτόχρονα στηρίζουμε τους πελάτες, τους συναδέλφους και την κοινωνία για αντιμετώπιση της πανδημίας», αναφέρει σε δήλωση του ο CEO της τράπεζας Πανίκος Νικολάου.

«Συνεχίσαμε να στηρίζουμε την κυπριακή οικονομία χορηγώντας νέα δάνεια ύψους €689 εκ. κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, μέσω συνετών πρακτικών. Το 98% των νέων δανείων στην Κύπρο από το 2016, είναι εξυπηρετούμενα.

«Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην περαιτέρω μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό και θα συνεχίσουμε να αναζητούμε λύσεις, οργανικές και μη, για την επίτευξη αυτού του στόχου. Θα συνεχίσουμε να αξιολογούμε την προοπτική για επιτάχυνση της μείωσης των ΜΕΔ μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ στο μέλλον. Ταυτόχρονα, εργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας για τον περιορισμό της ενδεχόμενης επιδείνωσης της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου μετά τη λήξη του προγράμματος αναστολής καταβολής οφειλών και των άλλων κυβερνητικών σχεδίων», τονίζει.

«Τα αποτελέσματα αυτό το τρίμηνο σηματοδοτούν περαιτέρω πρόοδο έναντι των στρατηγικών μας στόχων για να καταστεί η Τράπεζα ένας πιο ισχυρός, πιο ασφαλής και πιο αποδοτικός οργανισμός. Είμαστε τώρα σε καλύτερη θέση για να διαχειριστούμε τις προκλήσεις που προκύπτουν από τη συνεχιζόμενη κρίση από την εξάπλωση του ιού COVID-19 και να στηρίξουμε την ανάκαμψη της κυπριακής οικονομίας. Παρόλο που είναι πολύ νωρίς για να υποστηρίξουμε ότι η Κύπρος έχει ξεπεράσει την κρίση από τον ιό COVID-19, είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να προστατεύουμε και να στηρίζουμε τους πελάτες, τους συναδέλφους και την κοινωνία μας», υπογραμμίζει.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ