Ικανοποιητικό-δεδομένων των συνθηκών-κρίνεται το 2017 για τον Όμιλο ΕΛΠΕΝ, που ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα. 

Ικανοποιητικό-δεδομένων των συνθηκών-κρίνεται το 2017 για τον Όμιλο ΕΛΠΕΝ, που ανακοίνωσε τα οικονομικά του αποτελέσματα. 

Με σταθερή πορεία και ικανοποιητικά μεγέθη, έκλεισε το 2017 για τον όμιλο ΕΛΠΕΝ, που ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσης για το 2017. 

Συγκεκριμένα:

Εξέλιξη των εργασιών Ομίλου

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσης ανήλθε σε € 118.567.175,32 έναντι € 125.097.946,76 της προηγούμενης, τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 62.497.636,15 έναντι € 70.067.198,97 ενώ τα αποτελέσματα χρήσης (ζημίες) προ φόρων ανέρχονται στο ποσό των € 126.965,15 έναντι κερδών € 9.088.153,13 της χρήσεως 2016.

Οικονομική θέση του Ομίλου

Η οικονομική θέση του Ομίλου κατά την 31/12/2017 λαμβανομένων υπ’ όψη των οικονομικών συνθηκών κρίνεται ικανοποιητική. Τα σύνολο της καθαρής θέσης κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό € 50.320.223,01 έναντι € 54.922.003,40 της χρήσεως 2016 .

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι

Η εκτίμηση της εταιρείας είναι ότι στα επόμενα χρόνια ο όμιλος θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών. εταιρείας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ