ΙΦΕΤ Α.Ε: Ενισχυμένες οι πωλήσεις και τα κέρδη για το 2018

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
30 Σεπτεμβρίου 2019 | Med & Health
Θετικό ήταν το 2018 για την ΙΦΕΤ, καθώς ενισχύθηκαν οι πωλήσεις συγκριτικά με άλλες χρονιές και παράλληλα σημειώθηκαν αυξήσεις στα κέρδη της. Ακολουθούν αναλυτικά πληροφορίες για την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας καθώς και για την πορεία και τα σχέδιά της, μέχρι το τέλος του 2019.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Οι πωλήσεις εμφανίστηκαν αυξημένες σε σχέση με το 2017. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε € 85,7 εκ. έναντι € 67,3 εκ. ευρώ (αύξηση 27 %).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε κέρδος € 9,584 εκ. έναντι κέρδους € 7,410 εκ. της χρήσης 2017 Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 9,397 εκ. έναντι κέρδους € 7,972 εκ. στη χρήση 2017. Η αυξημένη κερδοφορία της χρήσης 2018 έναντι εκείνης της χρήσης 2017, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων και στην αναλογική συγκράτηση των εξόδων της εταιρείας.

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι αυτή που παρουσιάζεται στη Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και αναλύεται παραπάνω.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2018 ανέρχονται σε ποσό των € 22.524.540,40 έναντι € 16.576.164,57 της προηγούμενης χρήσεως (35,98%).

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Κατά την προσεχή περίοδο ήδη έχουν δρομολογηθεί προσπάθειες, για μεγαλύτερη βελτίωση της δραστηριότητας και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και το Διοικητικό συμβούλιο εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών στην τρέχουσα χρήση 2019 θα είναι αυξημένος σε σχέση με την κλειόμενη χρήση και το αποτέλεσμα της χρήσης 2019 θα είναι ομοίως κερδοφόρο.

Ίδρυση: Η «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε» ιδρύθηκε ως θυγατρική ανώνυμη εταιρεία του «ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (ΕΟΦ) σύμφωνα με το άρθρο 22 παραγρ. 1 του Ν. 2737/2000, εκ μετατροπής του ΝΠΙΔ με την ίδια επωνυμία, το οποίο είχε ιδρυθεί με το άρθρο 7 του Ν. 1965/1991. Η «Ι.Φ.Ε.Τ. ΑΕ», της οποίας μονομέτοχος είναι ο «Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων» (ΕΟΦ) που κατέχει τη μία και μοναδική ονομαστική μετοχή της εταιρείας, αποτελεί δημόσια επιχείρηση σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν. 3429/2005 (Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Δ.Ε.Κ.Ο).

Στο ΝΠΙΔ «ΙΦΕΤ» μεταφέρθηκαν από 26.12.1991 όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού της εταιρείας «Εθνική Φαρμακοβιομηχανία Α.Ε.» και της εταιρείας «Κρατική Φαρμακαποθήκη Α.Ε.» που καταργήθηκαν έκτοτε με το άρθρο 7 παρ. 5 του Ν. 1965/1991. Το 2001 η «ΙΦΕΤ ΑΕ απορρόφησε την εταιρεία «ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ Α.Ε.» και το 2009 την εταιρεία «ΕΛ.ΒΙΟ.Ν.Υ. Α.Ε.», αμφότερες θυγατρικές του

Ε.Ο.Φ.

Σκοπός της «Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε» είναι:

α) Η εισαγωγή, εμπορία και γενικά η διακίνηση ειδών αρμοδιότητας του “ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (ΕΟΦ), όπως το αντικείμενο αρμοδιότητας αυτού αναφέρεται στο άρθρο 2 του Ν. 1316/1983, όπως ισχύει κάθε φορά, εφ’ όσον διαπιστώνεται αρμοδίως έλλειψη και μετά από εξακριβωμένο έλεγχο της αναγκαιότητας και της ωφελιμότητας του προϊόντος για την προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικώς αναφέρονται τα «ορφανά φάρμακα», διάφορα αντίδοτα, νοσοκομειακά φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση πανδημιών κ.λπ. Η εξαγωγή προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, τα οποία εισήχθησαν στην εγχώρια αγορά και δεν δύνανται πλέον να διατεθούν.

β) Η παραγωγή μοναδικών και αναντικατάστατων φαρμάκων και αντιδότων, καθώς η παραγωγή ναρκωτικών για λογαριασμό του Κράτους.

γ) Η αποστείρωση προϊόντων και υλικών για λογαριασμό της εταιρείας και για λογαριασμό τρίτων.

δ) Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η διενέργεια μελετών βιοδιαθεσιμότητας και βιοϊσοδυναμίας φαρμακευτικών προϊόντων, η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η διενέργεια ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων σε προϊόντα αρμοδιότητας του ΕΟΦ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία απολύτως ελεγμένων για τη θεραπευτική δράση τους προϊόντων για την πλήρη προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Η διενέργεια ελέγχων για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό απαγορευμένων ουσιών (anti-dopping control) σε ανθρώπους και ζώα.

ε) Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, στατιστικών και οικονομετρικών αναλύσεων, στον τομέα της κατανάλωσης και των τιμών προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ.

στ) Η εκτέλεση προγραμμάτων και έργων στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης.

ζ) H οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή, σε πανελλαδική βάση, συστήματος ασφαλούς συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης και διαχείρισης οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ