ΚΕΚ ΔΙΑΣΤΑΣΗ: Επιδοτούμενα προγράμματα στο τομέα του Supply Chain

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23 Απριλίου 2020 | Logistics
Mια ακόμη δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης με επιδότηση για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε αυτή την περίοδο της κρίσης.Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ Εκπαιδευτικές & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Α.Ε., πιστοποιημένος φορέας δια βίου μάθησης (Κε.Δι.Β.Μ 2) με μακροχρόνια δράση στο χώρο της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, θα υλοποιήσει, το επόμενο χρονικό διάστημα, επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, που οδηγούν σε αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους) σε όλη την Ελλάδα.
Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με Δικαιούχο Φορέα την Ελληνική Ένωση Βιομηχανιών Ψύχους αφορούν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα Στέλεχος Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Στέλεχος Διαχείρισης Αποθήκης, Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών- Διαλογέων και Χειριστής Μηχανημάτων Έργου (Ειδικότητα 8: Ειδικές εργασίες ανύψωσης - Περονοφόρα)

diastasi1


Η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης αποσκοπεί στην απόκτηση από τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν, πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών τους δεξιοτήτων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης.
Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ /80 ώρες ή 350,00 ευρώ /70 ώρες).
Οι ωφελούμενοι, που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση, θα συμμετάσχουν σε διαδικασία αποτίμησης των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων (πιστοποίηση), για την λήψη αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC/17024
Για την συμμετοχή στην επαγγελματική κατάρτιση και πιστοποίηση προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 ευρώ/ώρα κατάρτισης (400,00 ευρώ/80 ώρες ή 350,00 ευρώ /70 ώρες).Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε Φορέα και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής.
Οι αιτούντες, στην συνέχεια, θα καλούνται να υποβάλλουν σύμφωνα με την Πρόσκληση Επιλογής Ωφελουμένων του Δικαιούχου Φορέα, πλήρη φάκελο δικαιολογητικών και την αίτηση που υπεβλήθη ηλεκτρονικά, υπογεγραμμένη.


1. Δικαιολογητικά για την Απόδειξη των Απαιτούμενων Κριτηρίων
1. «Αίτηση Συμμετοχής» στο πρόγραμμα, σε ηλεκτρονική (αρχείο excel) και έντυπη μορφή (η δεύτερη υπογεγραμμένη από τον/την αιτούντα)
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Ατομικού Δελτίου Ταυτότητας
3. Αποδεικτικά σπουδών
4. Αποδεικτικά εργασιακής κατάστασης
5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία της αίτησης είναι ακριβή και αληθή
6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος/η να δηλώνει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής απασχολείται σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα

2. Προαιρετικά οι υποψήφιοι μπορούν να συνυποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να ενισχύσουν την υποψηφιότητα τους:
Απόδειξη Πιστοποιημένης γνώσης Η/Υ, Πτυχίο αγγλικής γλώσσας, Αποδεικτικά προηγούμενης συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης/επιμόρφωσης τα οποία έλαβαν χώρα κατά την τελευταία τριετία (2016, 2017, 2018), Αποδεικτικά εργασιακής εμπειρίας, Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό τεκμηρίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και εμπειρίας
Επισημαίνεται ότι οι επιλεγέντες θα πρέπει να διατηρούν την ιδιότητα του εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο έχουν επιλεγεί και ενταχθεί και οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό/α της εργασιακής τους κατάστασης.


Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας http://www.kekdiastasi.edu.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 2106985820.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ