Τροπολογιών συνέχεια στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.» Με την τροπολογία 1869/14 ρυθμίζονται διάφορα θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΉΑΑΤ). 

Τροπολογιών συνέχεια στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.» Με την τροπολογία 1869/14 ρυθμίζονται διάφορα θέματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΉΑΑΤ). 

Ειδικότερα, μεταξύ άλλων:

- Αναπτύσσεται και λειτουργεί στο ΥΠΑΑΤ ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, στο εξής «ψηφιακή υπηρεσία».

- Καταργείται η υποχρέωση αποστολής στοιχείων που έχουν περιέλθει στην αρμόδια αρχή προς τις Τράπεζες, για διενέργεια ελέγχου καταβολής του τιμήματος σε τραπεζικό λογαριασμό ή εξόφλησης επιταγής.

- Παρέχεται στην αρμόδια υπηρεσία η δυνατότητα να αιτείται την άρση του τραπεζικού απόρρητου, σε περίπτωση αμφισβήτησης των συναλλαγών που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα ή στα πλαίσια των ελέγχων για την τήρηση των υπό ψήφιση διατάξεων.

- Αναπροσαρμόζονται τα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβάσεων των εμπόρων αγροτικών προϊόντων. Συγκεκριμένα, μειώνεται από τριάντα τοις εκατό (30%) σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του τιμολογίου, το διοικητικό πρόστιμο που επιβάλλεται στον έμπορο που δεν έχει εξοφλήσει το τιμολόγιο παραγωγού αγροτικών προϊόντων εντός εξήντα (60) ημερών. Το ανωτέρω πρόστιμο προσαυξάνεται σε τριάντα τοις εκατό (30%) αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση για δεύτερη φορά και σε πενήντα τοις εκατό (50%), για τρίτη και για κάθε επιπλέον φορά.

Πηγή: Taxheaven 

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ