ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Αύξηση εσόδων και κερδών το 2018

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16 Ιουλίου 2019 | Λιανεμπόριο & FMCG
Με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης έκλεισε το 2018 για την εταιρία ΣΠΗΝΤΕΞ ΑΕ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.

 Κύκλος Εργασιών

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 5,6% το 2018 και διαμορφώθηκε σε € 37,9 εκατ. έναντι € 35,9 εκατ. το 2017.

Μικτά Κέρδη και EBITDA
Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 7,9 εκατ. έναντι € 7,5 εκατ. τη χρήση 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,5%. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 2,9 εκατ. αυξημένα κατά 61,4% έναντι της προηγούμενης χρήσης.


Καθαρά αποτελέσματα

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της Εταιρείας ανήλθαν σε € 1,3 εκατ. έναντι € 0,4 εκατ. τη χρήση του 2017. Η καθαρή θέση της Εταιρείας διαμορφώθηκε κατά την κλειόμενη χρήση σε € -1,8 εκατ. έναντι € -3,0 εκατ. την 31.12.2017. Η Εταιρεία ανταποκρίνεται πλήρως στις φορολογικές και ασφαλιστικές της υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο καθώς επίσης και σε όλες τις υποχρεώσεις έναντι τρίτων. Ο τραπεζικός δανεισμός της Εταιρείας ύψους € 7,0 εκατ. αφορά πρόγραμμα κοινού ομολογιακού δανείου το οποίο υπογράφτηκε την 27η Ιουνίου 2018 και εκταμιεύτηκε στις 26 Ιουλίου 2018.
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών στη λήξη της χρήσης ανήλθαν σε € 4,0 εκατ. έναντι € 4,4 εκατ. την περυσινή χρήση.

Σημαντικά γεγονότα χρήσης 2018
Η Εταιρεία τη χρήση 2018 ενοποιήθηκε για πρώτη φορά για 12 μήνες με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της μητρικής εταιρείας ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Τον Φεβρουάριο του 2018 η Εταιρεία προχώρησε σε μερική αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων ποσού € 2,06 εκατ., ενώ στις 27 Ιουνίου 2018 υπεγράφη πρόγραμμα κοινού ομολογιακού δανείου ποσού € 7,0 εκατ. με τις Πιστώτριες Τράπεζες, η εκταμίευση του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουλίου 2018. Οι όροι του δανείου προβλέπουν μεταξύ άλλων διάρκεια δανείου 5 έτη καθώς και λοιπούς όρους, προϋποθέσεις και εξασφαλίσεις. Κατά τη χρήση του 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση νέου πληροφοριακού συστήματος της εταιρείας το οποίο θα καλύπτει τις οικονομικές και εμπορικές λειτουργίες και τα στάδια της ταχυμεταφοράς. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε σειρά βελτιώσεων στην πληροφοριακή υποδομή για αύξηση αυτοματισμών στα σημεία παραλαβής και παράδοσης.
Στη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρεία ενδυνάμωσε περαιτέρω το δίκτυο της διαθέτοντας πλέον δίκτυο που περιλαμβάνει περισσότερα από 350 σημεία εξυπηρέτησης που αποτελείται από καταστήματα SPEEDEX τα οποία στην πλειοψηφία τους διαχειρίζονται συνεργάτες που συνδέονται με σύμβαση πρακτορείας με την εταιρεία, Reception και σημεία τύπου pick-up και drop-off εντός πρατηρίων AVIN.
Η παρουσία των καταστημάτων SPEEDEX εκτείνεται πλέον σε όλες τις πρωτεύουσες Νομών και όλες τις άλλες κύριες πόλεις της επαρχίας. Η εταιρεία σχεδιάζει την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου καταστημάτων της για την διευκόλυνση των πελατών/ καταναλωτών τόσο μέσω νέων σημείων εξυπηρέτησης όσο και μέσω της επιλογής νέων συνεργατών.
Το εκτεταμένο αυτό δίκτυο καταστημάτων υποστηρίζεται από ένα σύνθετο δίκτυο χερσαίων, ακτοπλοϊκών και αεροπορικών μεταφορών, δύο κέντρα διαλογής (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) και τέσσερα διαμετακομιστικά κέντρα (Λαμία, Λάρισα, Κόρινθος, Ρίο).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ