Πλαίσιο: Συμμετοχή σε ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό του Υπ. Παιδείας

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18 Ιουνίου 2019 | Επιχειρήσεις
Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ ανακοινώνει ότι προτίθεται να συμμετάσχει στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, που προκήρυξε με την υπ' αριθ.

Η εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ ανακοινώνει ότι προτίθεται να συμμετάσχει στον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, που προκήρυξε με την υπ' αριθ. 02/2019 Διακήρυξη η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Γ΄: Μελέτης και Προμήθειας Εξοπλισμού) του  Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», προϋπολογισμού 3.115.834,00 ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 28.06.2019.

Η εταιρεία προτίθεται να συμμετέχει (είτε η ίδια αυτοτελώς είτε ως μέλος κοινοπραξιών ή ενώσεων), εντός ενός (1)  έτους από σήμερα, σε διαδικασίες ανάληψης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου, Ο.Τ.Α  ή νομικών προσώπων του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Για το λόγο αυτό προσκαλεί τις ανώνυμες εταιρείες - μετόχους της όπως προβούν, εάν δεν το έχουν ήδη πράξει, στην ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου κατά την έννοια του ως άνω Π.Δ. 82/1996 και παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τον μέχρι φυσικού προσώπου προσδιορισμό των μετόχων τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ