Ίδρυση εταιρίας μέσα σε 8 λεπτά: Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22 Μαρτίου 2019 | Επιχειρήσεις
Οκτώ λεπτά και 39 δευτερόλεπτα χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες για να ιδρύσουν εταιρεία μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) https://eyms.businessportal.gr/auth. Αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες  χωρίς να χρειάζεται οι ενδιαφερόμενοι να μεταβούν σε κάποια δημόσια υπηρεσία. 

Του Γιώργου Δημοσθένους

Οκτώ λεπτά και 39 δευτερόλεπτα χρειάζονται οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες για να ιδρύσουν εταιρεία μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) https://eyms.businessportal.gr/auth. Αυτός είναι ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες  χωρίς να χρειάζεται οι ενδιαφερόμενοι να μεταβούν σε κάποια δημόσια υπηρεσία. Η εφαρμογή δέχεται αιτήσεις για σύσταση από Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ) , Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε), Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε), Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ενώ από τον Απρίλιο θα μπορούν να ιδρύονται εξ αποστάσεως και Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.)

Στους οκτώ μήνες λειτουργίας της e-ΥΜΣ αυξάνεται σταθερά το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών να συστήσουν εταιρεία μέσω της εφαρμογής, μέχρι τώρα  έχουν ιδρυθεί 2411 επιχειρήσεις (2093 ΙΚΕ, 184 ΟΕ και  134 ΕΕ).

Όσοι επιλέγουν την e-ΥΜΣ, κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας της ,δηλαδή μέχρι τις 22 Ιούλιου του 2019, η σύσταση είναι εντελώς δωρεάν.  Το κόστος σύστασης μιας εταιρείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι μειωμένο κατά 70% σε σχέση με το κόστος σύστασης με την παραδοσιακή διαδικασία που απαιτεί την αυτοπρόσωπη παρουσία. Συγκεκριμένα το κόστος θα είναι 15 ευρώ για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε.) και 21 ευρώ για τις κεφαλαιουχικές (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.).

Τα στοιχεία σύστασης καταχωρούνται, όπως και στην περίπτωση των μονοπρόσωπων ΙΚΕ, χωρίς να κατατεθεί κανένα έγγραφο και το σύστημα έχει τη δυνατότητα να διατηρεί τα στοιχεία που καταχωρούνται για ένα τρίμηνο, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εκκρεμότητες από την πλευρά των ιδρυτών της εταιρείας, ενώ σε διαφορετική περίπτωση διαγράφονται αυτόματα.

Η διαδικασία σύστασης γίνεται ως εξής:

1. Ένας εκ των ιδρυτών ή ένα εξουσιοδοτημένο τρίτο πρόσωπο αυθεντικοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (e-id) ή εναλλακτικά μέσω του κωδικού πρόσβασης και του κωδικού χρήστη που διαθέτει για την πρόσβαση στο Taxisnet ή σε άλλη διαδικτυακή πύλη του Δημοσίου και εισέρχεται στη ψηφιακή πλατφόρμα.

2.Μετά την ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος επιλέγει με κλικ είτε την διαδρομή Συστάσεις→ Σύσταση Νέας Εταιρείας, είτε το εικονίδιο «Ξεκινήστε τώρα μια νέα υπόθεση σύσταση εταιρείας».

Στη συνέχεια επιλέγει με κλικ το εικονίδιο «Δημιουργία φακέλου σύστασης»:

- Συμπληρώνει ηλεκτρονικά όλα τα στοιχεία του πρότυπου καταστατικού,

- κάνει ηλεκτρονικό προέλεγχο και δέσμευση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και

- συμπληρώνει όλες τις οθόνες με τα απαιτούμενα στοιχεία

(δεν απαιτείται μεταφόρτωση – upload - κανενός εγγράφου ή αρχείου σε μορφή pdf, word, ή άλλη μορφή).

3.Οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία (ιδρυτές) λαμβάνουν ηλεκτρονικό μήνυμα για την υποβληθείσα αίτηση σύστασης εταιρείας, αυθεντικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο και διαδοχικά, ο ένας μετά τον άλλο, υπογράφουν ηλεκτρονικά το καταστατικό. Η ηλεκτρονική υπογραφή αποτελεί απόδειξη επικύρωσης και αποδοχής όλων των καταχωρισμένων στοιχείων στο σύστημα.

4.Μετά την υπογραφή-αποδοχή της αίτησης σύστασης, ακολουθεί ηλεκτρονική πληρωμή του κόστους σύστασης.

5.Υποβολή αιτήματος σύστασης

Στη συνέχεια αφού υποβληθεί η αίτηση σύστασης το σύστημα e-ΥΜΣ πραγματοποιεί αυτόματα τις ακόλουθες ενέργειες:

Χορηγεί αριθμό ΓΕΜΗ και Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης (ΚΑΚ) σύστασης
Δημιουργεί ηλεκτρονικό φάκελο στη Μερίδα της εταιρείας στο ΓΕΜΗ
Αποδίδει ζεύγος κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της εταιρείας στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.
Διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Taxis τα απαιτούμενα στοιχεία προκειμένου η εταιρεία να εγγραφεί στο Μητρώο και να λάβει ΑΦΜ
Χορηγεί δυνατότητα πρόσβασης στο διαδικτυακό τόπο του TAXISNET για την υποβολή αίτησης χορήγησης προσωρινού κλειδαρίθμου, ώστε η εταιρεία να λάβει άμεσα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης στο TAXISNET.
Εγγράφει την συσταθείσα εταιρεία στο καθ΄ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Επιμελητήριο
Ενημερώνει τον ΕΦΚΑ για τη σύσταση της εταιρείας
Εκδίδει ψηφιακά υπογεγραμμένα αντίγραφα της εταιρικής σύμβασης και της ανακοίνωσης σύστασης της εταιρείας και τα αποστέλλει ηλεκτρονικά στους αιτούντες
Χορηγεί βεβαίωση πληρωμής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους σύστασης εταιρείας και, όπου απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ