Η ΕΚ ενέκρινε το αίτημα της Home Holdings για εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών της Ιονική Ξενοδοχειακή

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12 Ιουνίου 2017 | Επιχειρήσεις
Η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «Home Holdings Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (προτείνων) για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράςτου συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων και όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 23η Ιουνίου 2017 και τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης την 22η Ιουνίου 2017.

Η Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το αίτημα της εταιρείας με την επωνυμία «Home Holdings Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (προτείνων) για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράςτου συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας που δεν κατέχει ο Προτείνων και όρισε ως ημέρα παύσης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας την 23η Ιουνίου 2017 και τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης την 22η Ιουνίου 2017.

O Προτείνων θα καταβάλει τοις μετρητοίς τίμημα ύψους Ευρώ 10,02 ανά μετοχή της Εταιρείας:

(α) στην εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρισης» («ΕΧΑΕ»), προκειμένου εκείνη με τη σειρά της να πιστώσει τους σχετικούς λογαριασμούς χρηματικής εκκαθάρισης των χειριστών, για εκείνους τους δικαιούχους που έχουν παράσχει στους χειριστές τους σχετική εξουσιοδότηση είσπραξης του αναλογούντος Τιμήματος, και

(β) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων («ΤΠΔ») υπέρ:

i. εκείνων των δικαιούχων που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους χειριστές τους,

ii. των κατόχων κινητών αξιών που βρίσκονται σε λογαριασμό χειριστή υπό ειδική εκκαθάριση, και

iii. των δικαιούχων οιωνδήποτε δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών επί των οποίων έχει συσταθεί ενέχυρο, επικαρπία ή έχουν κατασχεθεί.

Η καταβολή του Τιμήματος θα πραγματοποιηθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα καταρτισθούν κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας.

Από το καταβλητέο Τίμημα θα αφαιρεθεί ο προβλεπόμενος φόρος συναλλαγών (ύψους 0,20% επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης) και τα σχετικά δικαιώματα υπέρ της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» («ΕΛ.Κ.Α.Τ.») ύψους 0,08% επί της αξίας της μεταβίβασης, που βαρύνουν τους πωλητές/κατόχους των προς εξαγορά μετοχών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ