Επιδότηση επιχειρήσεων: Ποιοι μπορούν να ενταχθούν;

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10 Απριλίου 2019 | Επιχειρήσεις
Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω του τρίτου κύκλου «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.  

Του Γιώργου Δημοσθένους

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής προτάσεων επενδυτικών σχεδίων για την ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω του τρίτου κύκλου «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.  Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 350 εκατ. ευρώ, από αυτά τα 210 εκατ. ευρώ θα δοθούν ως φορολογική απαλλαγή και τα 140 εκατ. ευρώ ως επιχορήγηση. Τα επενδυτικά σχέδια των ενδιαφερομένων  θα υποβληθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου ενώ το ύψος της επιδότησης θα κυμανθεί από 10% έως 55% σε υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδύσεων. Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου

Στον Αναπτυξιακό Νόμο υπάγονται επενδυτικά σχέδια των περισσότερων τομέων της οικονομίας, όπως για παράδειγμα:

Τουρισμός (Ξενοδοχεία, σύνθετα τουριστικά καταλύματα, ειδικές τουριστικές υποδομές κ.α.)
Γεωργία,
Κτηνοτροφία,
Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια,
Ποτοποιία,
Μεταποίηση,
Κατασκευή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού, Οικιακών Συσκευών, Μηχανημάτων και Ειδών Εξοπλισμού κ.α.,
Ανάπτυξη Λογισμικού,
Παραγωγή και Κατασκευή Δομικών Υλικών,
Τηλεπικοινωνίες,
Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων,
Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων (χρωμάτων, βερνικιών), βασικών μετάλλων
Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων
Κατασκευή πλαστικών, προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής, προϊόντων από σκυρόδεμα, τσιμέντο, μεταλλικών προϊόντων κ.α.
Κοπή, μορφοποίηση και επεξεργασία λίθων

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. ατομική επιχείρηση,

β. εμπορική εταιρεία,

γ. συνεταιρισμός,

δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),

ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,

στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,

ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.

Τα ποσοστά επιδότησης ανά περιφέρεια είναι τα ακόλουθα:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανατολική Μακεδονία & Θράκη

35%

45%

55%

Κεντρική Μακεδονία

35%

45%

55%

Θεσσαλία

35%

45%

55%

Ήπειρος

35%

45%

55%

Δυτική Ελλάδα

35%

45%

55%

Πελοπόννησος

35%

45%

55%

Βόρειο Αιγαίο

35%

45%

55%

Δυτικής Μακεδονίας

25%

35%

45%

Ιονίων Νήσων

25%

35%

45%

Κρήτης

25%

35%

45%

Στερεά Ελλάδα

25%

35%

45%

Αττική

Ανατολική Αττική, Δυτική Αττική, Νήσοι

20%

30%

40%

Αθήνα

10%

20%

30%

Νότιο Αιγαίο

20%

30%

40%

Το ελάχιστο ύψος των επενδυτικών σχεδίων είναι:

Μεγάλες επιχειρήσεις πεντακόσιες  χιλιάδες (500.000) ευρώ,
Μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμοί διακοσίες πενήντα χιλιάδες(250.000)ευρώ,
Μικρές επιχειρήσεις εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ,
Πολύ μικρές επιχειρήσεις εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ,
Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4430/2016 (Α' 205), καθώς και Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α' 78) πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Κτιριακές εγκαταστάσεις

Έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

Μηχανολογικός εξοπλισμός - τεχνικές (ειδικές) εγκαταστάσεις

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Αγορά πάγιων στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει παύσει την λειτουργία της

Άυλα στοιχεία ενεργητικού

Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες (μόνο για νέες ΜΜΕ)

Δαπάνες εκκίνησης (μόνο για υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις)

*Μεταφορικά μέσα που κινούνται εκτός του χώρου της μονάδας δεν είναι επιλέξιμα.

*Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν αθροιστικά να υπερβούν το 50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων. Για τις ΜΜΕ το ανώτατο ποσοστό διαμορφώνεται στο 75%.

Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες:

α. Λειτουργικά έξοδα της επένδυσης,

β. Αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως έξι (6) θέσεων,

γ. Αγορά επίπλων και σκευών γραφείου, εκτός αν αποτελούν μέρος του ξενοδοχειακού εξοπλισμού,

δ. Αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεμαχίων. Σε περίπτωση αγοράς κτιριακών εγκαταστάσεων δεν μπορεί να ενισχυθεί το τμήμα της δαπάνης που αφορά στην αξία του οικοπέδου επί του οποίου αυτές έχουν ανεγερθεί,

ε. η εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας μηχανημάτων και λοιπών παγίων στοιχείων,

Είδος ενίσχυσης

1.Φοροαπαλλαγή

2.Leasing

3.Επιδότηση (70% των ανώτατων ποσοστών ενίσχυσης του Χ.Π.Ε (Χάρτης Περιφερειακής Ενίσχυσης) για τις Ειδικές Κατηγορίες Ενισχύσεων του Άρθρου 12. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να εντάσσονται σε μία από τις εξής κατηγορίες:

να είναι εξωστρεφής,
να είναι καινοτόμες,
να προέρχονται από συγχώνευση,
να αύξησαν το προσωπικό κατά 10% την τελευταία 3ετία,
να είναι συνεταιρισμοί, Κοιν.Σ.ΕΠ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις,
τα επενδυτικά σχέδια να υλοποιούνται σε κλάδο Τ.Π.Ε και αγροδιατροφής ως κύριο κλάδο δραστηριότητας τους,
να επιτυγχάνουν προστιθέμενη αξία όπως αυτή προσδιορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ,
επιχειρήσεις όπου το υπαγόμενο επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε ΒΕ.ΠΕ, Επιχειρηματικά Πάρκα, Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων  (Θ.Υ.Κ.Τ.)
το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται στις ειδικές περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα του παρόντος νόμου
το επενδυτικό σχέδιο υλοποιείται σε περιοχές με ιδιαίτερα αυξημένες προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές και συγκεκριμένα: Αγαθονήσι, Κάλυμνος, Καστελόριζο, Κως, Λέρος, Λέσβος,Σάμος, Σύμη, Χίος.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ