ΕΛΓΕΚΑ: Στα 4,8 εκατ. ευρώ τα κέρδη το α' εξάμηνο 2017

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
02 Οκτωβρίου 2017 | Επιχειρήσεις
Σημαντική περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών κατάφερε να επιδείξει κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ.

Σημαντική περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών κατάφερε να επιδείξει κατά το Α’ εξάμηνο του 2017 ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ.

Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, συνεχίζοντας απαρέγκλιτα τη λήψη δραστικών αποφάσεων και πραγματοποιώντας εκτεταμένες ενέργειες σε κάθε επίπεδο της λειτουργικής του δραστηριότητας, ο Όμιλος, εξακολούθησε να υλοποιεί τη βασική επιχειρησιακή στρατηγική του καταφέρνοντας:

-να εμπλουτίζει το προϊοντικό χαρτοφυλάκιό του, με αποτέλεσμα τη διατήρηση των πωλήσεών του σε σταθερά επίπεδα, παρά τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της εγχώριας αγοράς,
-να βελτιώνει το προϊοντικό μίγμα πωλήσεών του, αυξάνοντας σε αυτό τη συμμετοχή προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας,
-να μειώνει συνεχώς τα λειτουργικά του έξοδα, περικόπτοντας δαπάνες που δεν συνεισφέρουν στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας και προχωρώντας σε νέες συνεργασίες με σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των λειτουργιών του,
-να μειώνει τις προβλέψεις για επισφάλειες πελατών, εφαρμόζοντας ιδιαίτερα αυστηρή πιστωτική πολιτική κατά τα τελευταία έτη.

Επιπλέον, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ συνέχισε την απεμπλοκή του από δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στον πυρήνα των παραδοσιακών εργασιών του, ολοκληρώνοντας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος εξαμήνου την πώληση της συμμετοχής στην «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.». Μέσω της εν λόγω ενέργειας, ο Όμιλος κατάφερε να αποκομίσει σημαντικά και πολυεπίπεδα οφέλη:

α) ενίσχυσε την κεφαλαιακή του επάρκεια, καθώς από την πώληση προέκυψε κέρδος ύψους 3,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που συνέβαλλε στην ισόποση ενίσχυση των Ιδίων Κεφαλαίων του,

β) εξασφάλισε την εισροή σημαντικού τιμήματος (20 εκατ. ευρώ), το οποίο αναμένεται να συνεισφέρει καθοριστικά στον εξορθολογισμό και τη μακροπροθεσμοποίηση του δανεισμού του,

γ) εξασφάλισε κεφάλαιο κίνησης που θα στηρίξει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου,

δ) επιτρέπει στον Όμιλο την επικέντρωση των πόρων του στους βασικούς και παραδοσιακούς τομείς δραστηριότητάς του, ήτοι το εμπόριο καταναλωτικών ειδών και την παροχή υπηρεσιών «logistics».

Κατόπιν αυτών, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, για το Α΄ εξάμηνο του 2017 διαμορφώθηκε στα € 77,0 εκατ. έναντι € 77,3 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο του 2016. Οι προαναφερθείσες ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 17,0% έναντι 16,6% το Α΄ εξάμηνο του 2016, καθώς και την αύξηση του περιθωρίου EBITDA σε 4,7% έναντι 2,7%, με αποτέλεσμα τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες να διαμορφωθούν σε € 3,6 εκατ. έναντι € 2,1 εκατ. τη συγκρίσιμη περίοδο, ενώ και τα Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου να διαμορφωθούν σε € 4,8 εκατ. έναντι € 3,6 εκατ. Οι Ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν σημαντικά σε € 1,4 εκατ. έναντι € 4,5 εκατ. το Α' εξάμηνο του 2016, ενώ τα Αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 3,2 εκατ. έναντι ζημιών € 4,2 εκατ. της συγκρίσιμης περιόδου, λόγω και της σημαντικής θετικής συνεισφοράς από τις διακοπείσες δραστηριότητες.

Το Β΄ εξάμηνο του 2017, ο Όμιλος θα συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής του, εντείνοντας τις ενέργειες αναβάθμισης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του, μείωσης του λειτουργικού του κόστους και βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας του συνόλου των λειτουργιών του. Τέλος, η ολοκλήρωση της διαδικασίας μακροπροθεσμοποίησης του δανεισμού του αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω τα οικονομικά του μεγέθη, μειώνοντας το χρηματοοικονομικό του κόστος και βελτιώνοντας τις χρηματοοικονομικές του ροές.  Με τις στρατηγικές του ενέργειες, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ διασφαλίζει ότι η βελτίωση των λειτουργικών του μεγεθών θα συνεχιστεί, αντιμετωπίζοντας δυναμικά τις όποιες αντιξοότητες παρουσιαστούν στο άμεσο μέλλον.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ