ΕΛΓΕΚΑ: Κέρδη 770χιλ. ευρώ από την πώληση δραστηριοτήτων το 2016

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
28 Απριλίου 2017 | Επιχειρήσεις
Υλοποιώντας τη βασική επιχειρησιακή του στρατηγική κατά τη διάρκεια του 2016, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ προχώρησε σε αξιοσημείωτες αλλαγές που απέδωσαν θετικά αποτελέσματα, καθώς κατάφερε να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί και να επιτύχει βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του.

Υλοποιώντας τη βασική επιχειρησιακή του στρατηγική κατά τη διάρκεια του 2016, ο Όμιλος ΕΛΓΕΚΑ προχώρησε σε αξιοσημείωτες αλλαγές που απέδωσαν θετικά αποτελέσματα, καθώς κατάφερε να περιορίσει σε σημαντικό βαθμό την αρνητική επίδραση του περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί και να επιτύχει βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας του.

Η απεμπλοκή της ΕΛΓΕΚΑ από δραστηριότητες που δεν εντάσσονται στον κύριο πυρήνα των τομέων που παραδοσιακά εξειδικεύεται, η σταδιακή τροποποίηση και βελτίωση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της και η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των λειτουργιών της, ήταν τα κύρια σημεία πάνω στα οποία βασίστηκε η στρατηγική του Ομίλου.

Επανεξετάζοντας και αξιολογώντας κάθε λειτουργική δαπάνη, ο Όμιλος προέβη σε σημαντική μείωση του λειτουργικού κόστους, ενώ ταυτόχρονα θωράκισε την πιστωτική του πολιτική διασφαλίζοντας τα μελλοντικά του αποτελέσματα. Παράλληλα, εμπλούτισε και τροποποίησε το χαρτοφυλάκιο των καταναλωτικών προϊόντων του σε Ελλάδα και Ρουμανία, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται σε υψηλότερο βαθμό στις νέες καταναλωτικές τάσεις.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ο Όμιλος, εξασφάλισε κέρδη συνολικού ύψους 770 χιλ. ευρώ από την πώληση δραστηριοτήτων που μέχρι πρόσφατα είτε επιβάρυναν τα αποτελέσματά του με ζημίες, είτε οι μελλοντικές προοπτικές τους είχαν καταστεί αρνητικές. Παράλληλα, η απόφαση για τη μεταβίβαση της συμμετοχής στη θυγατρική εταιρία «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.», θα βελτιώσει σημαντικά τα χρηματοοικονομικά μεγέθη του Ομίλου κατά τη διάρκεια του 2017 (μείωση δανεισμού - μείωση χρηματοοικονομικού κόστους, βελτίωση κεφαλαίου κίνησης, ενίσχυση Καθαρής Θέσης).

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Ομίλου Μαρινόπουλος, ενός εκ των μεγαλύτερων πελατών του Ομίλου τα προηγούμενα έτη, είχαν ως συνέπεια την επιβάρυνση των Αποτελεσμάτων του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ κατά το ποσό των €1,516 εκατ., παρά το γεγονός ότι είχαν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο της διακοπής της συνεργασίας με την επιχείρηση. Αξίζει να σημειωθεί πως χωρίς την επίδραση αυτών των αρνητικών εξελίξεων, τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου (σε επίπεδο EBITDA) θα ήταν αυξημένα κατά 92% (€ 2,6 εκατ. έναντι € 1,3 εκατ. το 2015).

Συνοψίζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης του 2016, οι βασικοί δείκτες του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ διαμορφώθηκαν ως εξής:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2016 διαμορφώθηκε σε €157,8 εκατ. έναντι €170,6 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας πτώση κατά 7,5%.
Ωστόσο, επιτεύχθηκε βελτίωση του μικτού περιθωρίου κέρδους σε 15,8% έναντι 13,7% το 2015.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου ενισχύθηκαν σε €5,2 εκατ. έναντι €4,7 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν σε €1,1 εκατ. έναντι €1,3 εκατ. κατά τη συγκρίσιμη χρήση, παρά τη σημαντική επιβάρυνση από την πρόβλεψη επισφάλειας του Ομίλου Μαρινόπουλου ύψους €1,516 εκατ., όπως προαναφέρθηκε.
Οι ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες περιορίστηκαν σε €9,1 εκατ. έναντι €10,6 εκατ. το 2015 και οι ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €8,7 εκατ. έναντι €6,6 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση, σημαντικά επιβαρυμένες κατά €4,7 εκατ. από τις διακοπείσες δραστηριότητες, αποτελώντας ωστόσο μη επαναλαμβανόμενο γεγονός.

Η επιτυχημένη στρατηγική του Ομίλου ΕΛΓΕΚΑ απέφερε την βελτίωση των χρηματοοικονομικών του μεγεθών και την απεμπλοκή του από μη συνεργιακές λειτουργίες και ζημιογόνες δραστηριότητες. Το 2017 ο Όμιλος, θα συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση των επιτυχημένων ενεργειών του παρελθόντος, δηλαδή την εστίαση στις υπηρεσίες logistics, την αναβάθμιση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων, τη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των λειτουργιών του και την σύναψη νέων συνεργασιών με στόχο την μεγιστοποίηση των παραγόμενων συνεργιών.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ