Ελγέκα: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19 Ιανουαρίου 2018 | Επιχειρήσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελγέκα κατά τη σημερινή του συνεδρίαση την 19η Ιανουαρίου 2018 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με σκοπό τον επανακαθορισμό των υφιστάμενων ιδιοτήτων των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελγέκα κατά τη σημερινή του συνεδρίαση την 19η Ιανουαρίου 2018 ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με σκοπό τον επανακαθορισμό των υφιστάμενων ιδιοτήτων των μελών του, δεδομένου ότι ο κ. Αδαμάντιος Λέντσιος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας μέχρι σήμερα, αναλαμβάνει νέα διευρυμένα καθήκοντα στον Όμιλο μετά την εκλογή του ως συνδιαχειριστής (ένας εκ των τριών διαχειριστών) στη θυγατρική εταιρία «ELGEKA CYPRUS LTD», και ως εκ τούτουπαύει πλέον να έχει την ιδιότητα του Ανεξάρτητου μέλους και στο εξής θα έχει την ιδιότητα του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.

Κατόπιν αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας θα έχει στο εξής την ακόλουθη σύνθεση με τις παρακάτω ιδιότητες:

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης, Πρόεδρος - Εκτελεστικό μέλος

2. Έλλη Δρακοπούλου, Αντιπρόεδρος - Μη Εκτελεστικό μέλος

3. Νικόλαος Μήλιος , Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

4. Στυλιανός Στεφάνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

5. Άνθιμος Μισαηλίδης, Μη Εκτελεστικό μέλος

6. Μιχαήλ Φανδρίδης, Μη Εκτελεστικό μέλος

7. Αδαμάντιος Λέντσιος, Μη Εκτελεστικό μέλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 07.05.2018, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία.

Συνεπεία των ανωτέρω, η σύνθεση και οι ιδιότητες των υφιστάμενων μελών της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρίας θα έχουν στο εξής ως ακολούθως:

1. Νικόλαος Μήλιος, Πρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

2. Στυλιανός Στεφάνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος

3. Μιχαήλ Φανδρίδης, Μη Εκτελεστικό μέλος

4. Αδαμάντιος Λέντσιος, Μη Εκτελεστικό μέλος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ