ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ: Βελτίωση οικονομικών μεγεθών το 2014

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17 Ιουλίου 2015 | Επιχειρήσεις
Tι δείχνει η οικονομική έκθεση

Μόλις από τη δεύτερη εταιρική χρήση και συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά παρουσιάζεται βελτίωση στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση του κύκλου εργασιών (αυξημένο έργο συντήρησης) παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε παράλληλη, αλλά μικρότερη ποσοστιαία, αύξηση των εξόδων της εταιρείας.

Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση 2014 ανήλθε σε ποσό €29.464.729,95 έναντι €24.127.546,87 την αντίστοιχη χρήση του 2013 παρουσιάζοντας αύξηση 22,12%. Τα έσοδα από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ που αποτελεί τον βασικό πελάτη της ΕΕΣΣΤΥ αυξήθηκαν κατά €6,05 εκ. ή κατά 30% περίπου.

Μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης: Το αρνητικό επαναταξινομημένο μικτό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης του 2013 βελτιώνεται σημαντικά και γίνεται θετικό το 2014 λόγω της μεγαλύτερης ποσοστιαίας αύξησης του κύκλου εργασιών (+22,12%) από αυτήν της αύξησης του κόστους πωλήσεων (+14,53%).

Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €-1,26εκ. το 2014 έναντι €-2,6εκ. το 2013. Το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε κατά 60,5% από το -10,9% το 2013 στο -4,3% το 2014.

Έξοδα Διοίκησης: Τα έξοδα διοίκησης της χρήσης 2014 ανήλθαν σε ποσό €3,09εκ., παρουσιάζονται αυξημένα κατά €0,73εκ. σε σύγκριση με την ορθότερη αποτύπωση των εξόδων διοίκησης του 2013 ποσού €2,35εκ..

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης: Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης μειώθηκαν από €71χιλ. το 2013 σε €43χιλ. το 2014 περίπου.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων του 2014 ανήλθαν σε ζημίες ποσού €2.027.500,54 έναντι ζημιών €3.379.047,40 το 2013, σημειώνοντας μείωση 40% περίπου.

Το αποτέλεσμα της εταιρείας προ φόρων κατά τη χρήση 2014 ανήλθε σε ζημίες ποσού €2.174.000,58 έναντι ζημιών €3.625.269,67 το 2013, παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 40% περίπου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ