ΔΙΑΚΙΝΗΣΙΣ Α.Ε.: Μείωση πωλήσεων κατά 10,8% το 2016 λόγω Μαρινόπουλου

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
09 Ιουνίου 2017 | Επιχειρήσεις
Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, η Εταιρία δέχθηκε μείωση των πωλήσεών της κατά 10,8%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της διακοπής της συνεργασίας της με τον Όμιλο Μαρινόπουλου. Ωστόσο, με μια σειρά ενεργειών, κατόρθωσε να επιτύχει καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2016, η Εταιρία δέχθηκε μείωση των πωλήσεών της κατά 10,8%, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως λόγω της διακοπής της συνεργασίας της με τον Όμιλο Μαρινόπουλου.

Προσπάθειες βελτίωσης οικονομικών μεγεθών

Εντούτοις μία σειρά συντονισμένων ενεργειών μείωσης του κόστους λειτουργίας είχαν ως αποτέλεσμα να επιτύχει λειτουργικό αποτέλεσμα «EBITDA» ύψους 784.041,55 ευρώ που ενσωματώνει τις συνέπειες της πρόβλεψης επισφάλειας για τον πελάτη Μαρινόπουλο ύψους 215.576,88 ευρώ αλλά και αυτές του περιορισμού του κόστους (π.χ. αποζημιώσεις λύσης σχέσεων εργασίας). Το 2017 η Εταιρία αναμένεται να επωφεληθεί πλήρως από τις ενέργειες εξοικονόμησης κόστους που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ μία σειρά επιπλέον κινήσεων στην Εμπορική λειτουργία θα της επιτρέψουν την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών.

Αναλυτικά οικονομικά στοιχεία

Κατά τη χρήση του 2016, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρίας εξελίχθηκαν ως ακολούθως:

Ο Κύκλος Εργασιών (πωλήσεις) της ανήλθε σε 38.635.214,08 ευρώ κατά την κλειόμενη χρήση έναντι 43.318.371,18 ευρώ της προηγούμενης χρήσης του 2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 4.683.157,10 ευρώ ή σε ποσοστό 10,81%.

Τα Μικτά Κέρδη ανήλθαν σε 1.963.050,79 ευρώ το 2016 από 1.438.549,20 ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 524.501,59 ή σε ποσοστό 36,46%, ενώ το περιθώριο των μικτών κερδών διαμορφώθηκε σε 5,08% από 3,32% που ήταν τη χρήση του 2015.

Οι Λειτουργικές Δαπάνες αυξήθηκαν κατά 3,61%, ήτοι από 4.763.473,61 ευρώ που ήταν τη χρήση του 2015 ανήλθαν σε 4.935.600,12 ευρώ την κλειόμενη χρήση του 2016, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 172.126,51 ευρώ, κυρίως λόγω της πρόβλεψης επισφάλειας του πελάτη Μαρινόπουλου ύψους 215.576,88 ευρώ.

Τα Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης μειώθηκαν κατά 17,61%, ήτοι από 1.178.317,29 ευρώ που ήταν τη χρήση του 2015 ανήλθαν σε 970.779,87 ευρώ την κλειόμενη χρήση του 2016, δηλαδή μειώθηκαν κατά 207.537,42 ευρώ.

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων («EBITDA») ανήλθαν σε 784.041,55 ευρώ έναντι 935.485,20 ευρώ τη χρήση του 2015, κυρίως λόγω της προαναφερθείσας πρόβλεψης επισφάλειας, χωρίς την επίδραση της οποίας τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων θα ήταν αυξημένα κατά 6,86%.

Τα Αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες 4.053.289,37 ευρώ την κλειόμενη χρήση έναντι 4.310.845,71 ευρώ το 2015, ενώ τα Αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημίες 3.628.840,55 ευρώ στην κλειόμενη χρήση έναντι 4.180.264,93 ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η οικονομική κατάσταση της Εταιρίας κρίνεται ικανοποιητική, δεδομένου των υφιστάμενων οικονομικών συνθηκών που διέπουν την Ελληνική Οικονομία και ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2016.

Συγκεκριμένα, η αναπόσβεστη αξία των Ενσώματων Ακινητοποιήσεων και των Άυλων Περιουσιακών Στοιχείων της Εταιρίας ανήλθε την 31/12/2016 σε 37.878.417,61 ευρώ που αντιστοιχεί στο 67,43% του συνολικού Ενεργητικού της Εταιρίας, ενώ στις 31/12/2015 ήταν 40.526.335,92 ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια αντιπροσωπεύουν ποσοστό 2,98% του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων της Εταιρίας και ανήλθαν σε 1.675.516,87 ευρώ έναντι 5.287.029,21 ευρώ το 2015 και αντίστοιχου ποσοστού 8,64%.

Οι συνολικές Υποχρεώσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε 54.495.279,73 ευρώ έναντι 55.902.753,18 ευρώ στις 31/12/2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά ποσοστό 2,52%. Εξ αυτών, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρίας ανήλθαν σε 23.389.793,11 ευρώ έναντι 25.149.559,14 ευρώ στις 31/12/2015, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,00%. Οι Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρίας είναι μηδενικές, δηλαδή μειώθηκαν κατά 116.524,20 ευρώ σε σχέση με την 31/12/2015.

Τέλος, οι Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις της Εταιρίας στις 31/12/2016 ανήλθαν σε 15.064.783,31 ευρώ, ήτοι ποσοστό 26,82% του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων, αυξημένες κατά το ποσό των 118.289,72 ευρώ σε σχέση με τις 31/12/2015 που ήταν 14.946.493,59 ευρώ, δηλαδή παρουσίασαν αύξηση σε ποσοστό 0,79%.

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ