DEMO: Αύξηση εσόδων και κερδών-Συνεχίζονται οι επενδύσεις

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21 Σεπτεμβρίου 2020 | Επιχειρήσεις
Με θετικό πρόσημο έκλεισε η χρήση για την εταιρία DEMO, που σημείωσε αύξηση εσόδων και κερδών και ανακοίνωσε ένα φιλόδοξο σχέδιο επενδύσεων.

 

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου και της Εταιρείας της κλειόμενης χρήσης ανήλθε στο ποσό των € 154.840.535 και € 154.567.363 αντίστοιχα έναντι ποσού € 139.045.014 και € 138.215.108 της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 11,4% και 11,8% αντίστοιχα, η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των πωλήσεων εσωτερικού (αύξηση ποσού € 10.773.638), αλλά και του εξωτερικού (αύξηση ποσού € 5.578.617.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου και της Εταιρείας για τη χρήση 2019 ανήλθαν στο ποσό των € 33.867.963 και € 34.146.573 αντίστοιχα, έναντι του ποσού των € 22.034.970 και € 22.047.596 της προηγούμενης χρήσης, με το ποσοστό της αύξησης να ανέρχεται στο 54%. Εφόσον εξαιρεθεί από τον υπολογισμό των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων το ποσό του Clawback και του Rebate που η Εταιρεία επιβαρύνθηκε, τότε ο προσαρμοσμένος δείκτης EBITDA του Ομίλου για τη χρήση 2019 ανήλθε σε ποσό € 41.763.332, έναντι του ποσού των € 35.237.870 της προηγούμενης χρήσης.

Το ποσό του Clawback εξαιρείται από τα λειτουργικά αποτελέσματα, λόγω του εκτάκτου χαρακτήρα της δαπάνης, της αδυναμίας προϋπολογισμού της, καθώς και λόγω διαμόρφωσης του ποσού από εξωγενείς παράγοντες. Πιο συγκεκριμένα, βάσει του αρθρ. 11 του Ν.4052/2012 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.4093/2012, λόγω εκτάκτων οικονομικών συγκυριών, η ετήσια φαρμακευτική δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει το κονδύλι που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό για την φαρμακευτική περίθαλψη. Εάν υπάρξει υπερβάλλον ποσό, αναζητείται εκ μέρους των Φ.Κ.Α (ΕΟΠΥΥ) από τους κατόχους αδείας κυκλοφορίας φαρμακευτικών προϊόντων, αναλόγως του μεριδίου πωλήσεων στην φαρμακευτική δαπάνη. Επιπλέον με το άρθρο 15 του Ν.4346/2015 καθιερώθηκε Clawback και στην ενδονοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.

Κατά αντιστοιχία, το Rebate αποτελεί υποχρεωτική επιστροφή προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τα Δημόσια Νοσοκομεία, και εισήχθη με το άρθρο 35 του Ν.3918/2011, το οποίο αντικαταστάθηκε από το άρθρο 87 του Ν.4472/2017. Ως εκ τούτου εξαιρείται από τους υπολογισμούς για τη λειτουργική απόδοση της Εταιρείας και του Ομίλου, λόγω της μη διαμόρφωσης του ποσού από την εμπορική πολιτική της Εταιρείας. Επίσης, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1115/2016 και την Α.1035/2019 οι εταιρείες υποχρεούνται στην έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για την επιστροφή του Clawback και του Rebate, συνεπώς στις Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας εμφανίζονται αφαιρετικά του κύκλου εργασιών.

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4633/2019 και της σχετικής ΚΥΑ Γ.Π. Β1.Β2/4577/24.01.2020 (ΦΕΚ Β’ 380/07.02.2020) εγκρίθηκε η Εταιρεία να συμψηφίσει επενδυτικές δαπάνες και δαπάνες Ε&Α που πραγματοποίησε το 2019 ύψους € 9.019.981 με το αντίστοιχο Clawback Νοσοκομειακής και Εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης για την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα να ωφεληθούν τα αποτελέσματα της χρήσης κατά ποσό € 8.509.416, και να μειωθεί ισόποσα το Clawback. Το ποσό Clawback και Rebate που χρεώθηκε η Εταιρεία για την χρήση 2019 προ συμψηφισμού ανήλθε σε ποσό € 16.404.784, ενώ μετά τον συμψηφισμό σε ποσό € 7.895.368. Τα ανωτέρω οικονομικά μεγέθη απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας και αντικατοπτρίζουν την πραγματική οικονομική της κατάσταση.

Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές

Στόχος του Ομίλου και της Εταιρείας είναι η διαρκής κάθετη και οριζόντια ανάπτυξη σύμφωνα με τις εξελίξεις της παγκόσμιας φαρμακευτικής αγοράς. Για την επίτευξη του στόχου της, η στρατηγική αναπτύσσεται στους παρακάτω άξονες:

Επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό

Η Εταιρεία πραγματοποίησε την τελευταία 10ετία επενδύσεις ποσού περίπου 65 εκ. ευρώ (εκ των οποίων ποσό περίπου 40 εκ. ευρώ την τελευταία τριετία) στις παραγωγικές της εγκαταστάσεις, τόσο για την αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας όσο και για την αυτοματοποίηση των παραγωγικών της διαδικασιών και των ελέγχων κατά την διάρκεια της παραγωγής των προϊόντων της. Το 2017 ξεκίνησε η κατασκευή της 4ης μονάδας της Εταιρείας, η οποία και ολοκληρώθηκε βοηθώντας σημαντικά στην επέκταση των αποθηκών. Το 2019 ξεκίνησαν οι συνομιλίες μεταξύ της DEMO και της ΕΤΒΑ για την εξαγορά μιας έκτασης 60 στρεμμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή της Τρίπολης. Η υπογραφή της μεταβίβασης πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2020 και ήδη έχουν ξεκινήσει οι μελέτες για την υποβολή της άδειας δόμησης. Στη συγκεκριμένη έκταση θα κατασκευασθούν τέσσερα υπερσύγχρονα εργοστάσια παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων και Α’ υλών και ένα κτίριο υποδομών. Παράλληλα, εξαγοράσθηκε και ένα μικρότερο οικόπεδο έκτασης 16 στρεμμάτων με ένα υφιστάμενο μεταλλικό κτίριο έκτασης 4.000 τετραγωνικών μέτρων για την υποστήριξη των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο κυρίως οικόπεδο των 60 στρεμμάτων.

Επίσης μέσα στο 2019 η DEMO έκλεισε μια πολύ σημαντική συμφωνία εξαγοράς υπερσύγχρονων γραμμών παραγωγής από την εγκατάσταση της TEVA στο Godollo της Ουγγαρίας. Από το τέλος του 2019 και μέχρι το πρώτο εξάμηνο του ξεκίνησε με επίβλεψη της Τεχνικής Διεύθυνσης της DEMO η αποξήλωση των συγκεκριμένων γραμμών και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού του 2020 ολοκληρώθηκε η μεταφορά τους στις εγκαταστάσεις της DEMO στην Τρίπολη.

Σε ότι αφορά τις εγκαταστάσεις του Κρυονερίου, το 2019 ολοκληρώθηκε η επέκταση της πτέρυγας των πλαστικών περιεκτών με την κατασκευή του χώρου για την τοποθέτηση της νέας μηχανής πλαστικών αμπουλών Rommelag 460219 η οποία έχει δυνατότητα παραγωγής 60000 πλαστικών αμπουλών ανά βάρδια σε περιέκτες των 5 ml και 10 ml. Μέσα στο 2020 θα ολοκληρωθεί η νέα πτέρυγα πλαστικών περιεκτών BFS και FFS στο κτίριο Γ με προδιαγραφές FDA. Η συγκεκριμένη πτέρυγα θα διαθέτει μια μηχανή Rommelag τύπου 360 παραγωγής πλαστικών περιεκτών μεγάλου όγκου, μια ηλεκτροκίνητη μηχανή Rommelag παραγωγής πλαστικών αμπουλών και μια μηχανή Plumat παραγωγής πλαστικών ασκών.

Ένα άλλο μεγάλο τεχνικό έργο είναι η κατασκευή μιας νέας πτέρυγας λυοφίλων στο νεόδμητο κτίριο Δ. Και η συγκεκριμένη πτέρυγα θα είναι κατασκευασμένη με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές FDA. Για την υποστήριξη αυτών των επεκτάσεων στις παραγωγικές γραμμές της DEMO στις εγκαταστάσεις του Κρυονερίου, η Τεχνική Διεύθυνση έχει εκπονήσει παράλληλα ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα αναβάθμισης των κεντρικών υποδομών με σημαντικές επενδύσεις και την προσθήκη νέων υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας και την επέκταση του λεβητοστασίου, με την προσθήκη δύο νέων ατμογεννητριών. Και αυτό το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2020.

Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων

Η επέκταση της γκάμας των προϊόντων και η έγκριση νέων προϊόντων αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Εταιρείας DEMO ΑΒΕΕ. Με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2019, παγκοσμίως έχουν εγκριθεί 2.330 σκευάσματα, ενώ υπό έγκριση τελούν άλλα 679, ανεβάζοντας το χαρτοφυλάκιο σε 3.009 σκευάσματα.

Ανάπτυξη Νέων Αγορών

Η εξαγωγική δραστηριότητα αποτελούσε πάντα προτεραιότητα για την DEMO ABEE. Από το 1985 που η Εταιρεία ξεκίνησε πωλήσεις στην Κύπρο, μέχρι και σήμερα επενδύει ανελλιπώς σε ανθρώπινο δυναμικό και δράσεις για διεθνείς συνεργασίες που την οδήγησαν να διαθέτει σήμερα ένα διεθνές δίκτυο πωλήσεων σε 85 χώρες με επώνυμα δικά της προϊόντα και με σημαντικά μερίδια αγοράς. Το Τμήμα Διεθνών Πωλήσεων της εταιρείας έχει μια μακρά ιστορία επιτυχημένης συμμετοχής σε διεθνείς διαγωνισμούς που προκηρύσσουν οι εγκυρότεροι οργανισμοί παγκοσμίως. Η DEMO AΒΕΕ έχει δημιουργήσει μια ειδικευμένη ομάδα μέσα στο Τμήμα Διεθνών Πωλήσεων, η οποία έχει την ευθύνη της συμμετοχής στους μεγαλύτερους διαγωνισμούς σε όλο τον κόσμο – περιλαμβανομένων αυτών που προκηρύσσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, τα Υπουργεία Υγείας και οι κρατικές και τοπικές υπηρεσίες και στις πέντε ηπείρους. Η Εταιρεία αποτελεί επίσημο προμηθευτή των Ηνωμένων Εθνών και της UNICEF. Για την DEMO ΑΒΕΕ η ανάπτυξη νέων αγορών δεν είναι μόνο η οριζόντια ανάπτυξη σε νέες χώρες, αλλά και η κάθετη ανάπτυξη με εισαγωγή σε νέες αγορές σε χώρες που γίνονται ήδη πωλήσεις.

Εργασιακά/κοινωνικά ζητήματα

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας και του Ομίλου και βασικό παράγοντα για την ανάπτυξη και την επιτυχία. H DEMO αναπτύσσεται δυναμικά, αυξάνοντας παράλληλα και τις θέσεις εργασίας της κάθε χρόνο. Από το 2015 μέχρι σήμερα, η DEMO δημιούργησε 214 νέες θέσεις εργασίας ανεβάζοντας το προσωπικό της από 752 σε 966 εργαζόμενους. Από αυτές τις θέσεις, οι 96 δημιουργήθηκαν από το ξεκίνημα του 2019 και αναμένεται περαιτέρω αύξηση. Με την αναπτυξιακή της πορεία, η επιχείρηση συνεισφέρει στη μείωση της ανεργίας, στην τόνωση της οικονομίας και της τοπικής κοινωνίας, και στη μείωση της φυγής επιστημόνων (brain-drain)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ