Με ελαφρά πτωτική τάση στιις πωλήσεις, έκλεισε το 2018 για την εταιρία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ.

 

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

O κύκλος εργασιών της εταιρίας είχε μείωση από 108.727.979,04 € το 2017 σε 107.401.973,31 € το 2018 ποσοστό -1,22%% που οφείλεται κατά βάση στην μείωση των πωλούμενων ποσοτήτων υγραερίου. Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε 26.416.192,02 € το 2018, έναντι 24.542.251,09 € το 2017, δηλαδή αύξηση κατά 1.873.940,93 € που οφείλεται στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους κατά 2,02%.

Τα έξοδα διοίκησης ανήλθαν το 2018 σε € 3.328.690,01 έναντι € 2.970.828,81 το 2017 και τα έξοδα διάθεσης το 2018 σε € 21.811.672,08 από 21.529.877,20 το 2017. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων για το 2018 είναι κέρδη € 938.160,66, έναντι κερδών το 2017 € 165.199,35. Κατά το έτος 2018 η εταιρεία παρουσίασε κέρδη χρήσεως 55.988,51 € έναντι ζημιών (601.634,04) € το 2017.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2018 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 9.324.379,01 έναντι Ευρώ 9.268.390,50 της προηγούμενης χρήσεως. Από πλευράς ποσοτικών δεδομένων πωλήσεων υγραερίου κατά την χρήση 2017, η εταιρεία πραγματοποίησε ένα συνολικό όγκο πωλήσεων 112.932 ton έναντι 116.970 ton, το 2017. Στην εταιρεία κατά την 31/12/2018 απασχολούνταν 193 εργαζόμενοι.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ