ΚΕΝ ΑΕ: Αύξηση εσόδων και κερδών το 2019

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
07 Αυγούστου 2020 | Επιχειρήσεις
Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 19%

Τα αποτελέσματα προ φόρων της χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά περίπου 6,6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας κέρδη προ φόρων 5,77 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα χρήση έναντι ζημίων ποσού 858 χιλ. ευρώ στη χρήση 2018.

H σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων προ φόρων οφείλεται στους ακόλουθους παράγοντες:


· Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 19% έναντι της προηγούμενης χρήσης ενώ η αύξηση του κόστους πωληθέντων ανέρχεται σε 13%, με αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο κέρδους να αυξηθεί από 6,8% σε 12.09% κυρίως λόγω της αυξημένης αποζημίωσης από την ρήτρα ΟΤΣ.
· Τα αποτελέσματα της χρήσης επιβαρύνθηκαν με διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων ποσού περίπου 2 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα της προσπάθειας εξυγίανσης του εμπορικού χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης ανήλθε σε 122 εκατ. ευρώ έναντι 102 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση ήτοι αύξηση 19%. Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων της χρήσης ανήλθαν σε 6.065.621 ευρώ έναντι -628.274 ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Ο δείκτης EBITDA ενσωματώνει διαγραφές επισφαλών πελατών ποσού 2.025.712,67 ευρώ που θεωρείται μη επαναλαμβανόμενο γεγονός. Ο προσαρμοσμένος EBITDA που δεν ενσωματώνει μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα διαμορφώθηκε σε 8.091.334 ευρώ.

Τον Νοέμβριο του 2019 η εταιρεία πωλήθηκε από την ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. στη VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ενισχύοντας τη θέση της στην αγορά εντασσόμενη σε έναν ισχυρό όμιλο προσανατολισμένο στο χώρο της ενέργειας.

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2019 χαρακτηρίστηκε από σταθεροποίηση του αριθμού των συνδρομητών. Η μέση τιμή στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) διαμορφώθηκε στα 68,123 €/MWh, έναντι 67,05 €/MWh κατά την προηγούμενη χρήση. Στη διάρκεια της χρήσης 2019, η εταιρεία ξεκίνησε την πώληση φυσικού αερίου στη Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα.

Η εταιρεία στη διάρκεια της χρήσης 2019 διατήρησε σταθερά αυξανόμενο κύκλο εργασιών πραγματοποιώντας πωλήσεις 122.156.099 ευρώ έναντι 102.286.491 ευρώ στη χρήση 2018. Οι πωλήσεις της προέρχονται κατά κύριο λόγο από πωλήσεις ενέργειας λιανικής 88,09% ενώ οι χονδρικές πωλήσεις ενέργειας αντιστοιχούν σε περίπου 11,85%.
Όσον αφορά το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρισμού, η Εταιρεία διακίνησε ποσότητα 637.258 MWh έναντι 1.389.938,13MWh, τη χρήση 2018 καταγράφοντας σημαντική μείωση ως αποτέλεσμα της κατάργησης των δημοπρασιών ΝΟΜΕ για το δ τρίμηνο του 2019.

Η εταιρεία ΚΕΝ Α.Ε. είναι 100% θυγατρική του Ομίλου VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αποτελεί το νέο επιχειρηματικό βήμα του Ομίλου. Η εταιρεία συστάθηκε τον Ιούλιο του 2016 και ξεκίνησε τη δραστηριότητα της το Μάρτιο του 2017, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ