Αττική Οδός ΑΕ: Έσοδα 192,71 εκατ. ευρώ για το 2019

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
04 Αυγούστου 2020 | Επιχειρήσεις
Οι προοπτικές για το μέλλον παρουσιάζονται ιδιαίτερα συγκρατημένες.

Τα έσοδα της χρήσης 2019 για την Αττική Οδό ΑΕ προέρχονται κυρίως από την εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου, λειτουργικές μισθώσεις, από πιστωτικούς τόκους τραπεζών και από έσοδα χρεογράφων. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα της χρήσης από την εκμετάλλευση του αυτοκινητόδρομου έφθασαν τα 192.706 χιλ. ευρώ έναντι 185.765 χιλ. ευρώ της χρήσεως 2018. Oι πιστωτικοί τόκοι ανέρχονται σε 1.940 χιλ. ευρώ έναντι 2.267 χιλ. ευρώ της χρήσης 2018.

Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις ανέρχονται στο ποσό 2.830 χιλ. ευρώ έναντι 2.588 χιλ. ευρώ για τη χρήση 2018. Οι αποσβέσεις των άυλων περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού ανέρχονται στο ποσό 40.249 χιλ. ευρώ για το έτος 2019 έναντι 40.047 χιλ. ευρώ της χρήσης 2018. Οι αποσβέσεις των λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται στο ποσό των 779 χιλ. ευρώ έναντι 713 χιλ. ευρώ της χρήσης 2018. Η εταιρεία συντάσσει κατάσταση συνολικού εισοδήματος σύμφωνα με την οποία προκύπτουν κέρδη προ φόρων 91.533 χιλ. ευρώ έναντι 96.312 χιλ. ευρώ της χρήσης 2018 και μετά φόρων 71.977 χιλ. ευρώ έναντι 70.588 χιλ. ευρώ της χρήσης 2018.

Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στο ποσό των 307.869 χιλ. ευρώ, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στο ποσό των 142.514 χιλ. ευρώ και περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Οι δεσμευμένες καταθέσεις της εταιρείας ποσού 14.769 χιλ. ευρώ αφορούν κυρίως τους λογαριασμούς εξυπηρέτησης βραχυπρόθεσμων δόσεων δανείων.

Η εταιρεία με απόφαση έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 02/12/2019, η οποία θα επικυρωθεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα λάβει χώρα εντός του 2020, αποφάσισε τη διανομή προμερίσματος στους μετόχους έναντι των κερδών του έτους 2019 ποσού 40.000 χιλ. ευρώ με βάση τη Λογιστική Κατάσταση του εννεάμηνου 2019.

Οι προοπτικές για το μέλλον παρουσιάζονται ιδιαίτερα συγκρατημένες καθότι εκτιμάται ότι το 2020 θα είναι ένα κρίσιμο έτος λόγω της πανδημίας του Covid-19.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα έχει μειωθεί σημαντικά (28,91%) έναντι του προηγούμενου έτους, με το μήνα Απρίλιο να έχει μείωση 70% και το μήνα Μάιο (μέχρι 21/5) να έχει μείωση 41,6% μετά την πλήρη εφαρμογή των περιοριστικών μέτρων μετακίνησης στις 23.03.2020.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ