Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε. Α.Ε. : Έσοδα 9,687 εκατ. ευρώ το 2018

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18 Ιουλίου 2019 | Επικοινωνία - Media
Με έσοδα που αγγίζουν τα 10 εκατ. ευρώ έκλεισε το 2018 για το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 

 Η επιχορήγηση του πρακτορείου, ήταν το 2011 8,8 εκ. Ευρώ, το 2012 9 εκ. Ευρώ, το 2013 8,5 εκ. Ευρώ , το 2014 7,652 εκ., το 2015 ήταν 7,134 εκ. ενώ το 2016 ήταν 6,305 εκ Ευρώ πλέον τη χρηματοδότηση 2/57103/ ΔΠΓΚ/ 29.6.2016 για τα ληξιπρόθεσμα του Ελληνικού Δημοσίου, το 2017 7,01 εκ., ενώ το 2018 η επιχορήγηση ήταν 7,805 εκ Ευρώ λόγω των αυξημένων δαπανών της εταιρείας από την εφαρμογή των νόμων 4387/16 και κυρίως του 4498/17 όπου υπήρξε και η καταβολή των αναδρομικών εργοδοτικών εισφορών του έτους 2017. Για το 2019 έχει προβλεφθεί επιχορήγηση ύψους 7,2 εκ Ευρώ. Λόγω των προσλήψεων που θα γίνουν για την κάλυψη των κενών θέσεων, των γενικότερων οικονομικών συνθηκών, του ετεροχρονισμού των εισπράξεων σε σχέση με τη τιμολόγηση καθώς και της ρύθμισης που η εταιρεία έχει για τις εισφορές του ΕΤΑΠ ΜΜΕ παρελθόντων ετών, μπορεί να δημιουργηθούν εμπόδια στην ομαλή εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019.


Έσοδα
Στο 2015 τα έσοδα από εμπορική δραστηριότητα του Α.Π.Ε. - Μ.Π.Ε Α.Ε. ανήλθαν σε 1,515 εκ. Ευρώ σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις των ΔΠΧΑ, το 2016 ήταν 1.729 εκ Ευρώ αυξημένα κατά 14%, ενώ το 2017 τα έσοδα που προέκυψαν από τις πωλήσεις υπηρεσιών σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις των ΔΠΧΑ ήταν 1.847 εκ Ευρώ αυξημένα κατά 6,8%. Το 2018 τα έσοδα από την εμπορική δραστηριότητα ανέρχονται σε 1,882 εκ Ευρώ αυξημένα κατά περίπου 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Έξοδα
Το 2018 κατά ΔΠΧΑ τα έξοδα ανήλθαν σε 9,23 εκ. Το 90% των εξόδων αφορά μισθοδοσία και έξοδα συνεργατών, το υπόλοιπο 8,25% αφορά παροχές υπηρεσιών διαφόρων συνεργαζόμενων πρακτορείων καθώς και παροχές τρίτων όπως λογαριασμούς ΔΕΚΟ κλπ., ενώ το υπόλοιπο ποσοστό αφορά διάφορα λειτουργικά έξοδα. Τα έξοδα του 2018 σε σχέση με το καταστάσεις των ΔΠΧΑ το 2017 όπου τα έξοδα ανήλθαν σε 9,3 ήταν ελαφρός μειωμένα. Η γενικότερη αύξηση εξόδων τα τελευταία χρόνια προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από την εφαρμογή των νόμων 4387/16 και 4498/17 δημιουργώντας επιπλέον εισφορές για την εταιρεία ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ στα ασφαλιστικά ταμεία κύριας σύνταξης και ιατροφαρμακευτικής περίθλασής των εργαζομένων της καθώς και από τις αυξήσεις προβλέψεων των επισφαλών απαιτήσεων.
Η εφαρμογή επίσης της νέας ΚΥΑ για τις αμοιβές των δημοσιογράφων, μαζί με την απόφαση του ΔΣ για τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο πλαίσιο κάλυψης των κενών που έχουν δημιουργήσει οι αποχωρήσεις , θα επηρεάσει την πορεία δαπανών για μισθοδοσία για και την εξέλιξη του οργανισμού μιας και τα ποσοστά των δαπανών για τους λογαριασμούς της μισθοδοσίας, των εξωτερικών συνεργασιών και των εργοδοτικών εισφορών, θα μεγεθυνθούν υπερβολικά δημιουργώντας ένα ποσοστό των ανελαστικών εξόδων άνω του 90% .

Υποχρεώσεις
Οι συνολικές ανεξόφλητες υποχρεώσεις την 31/12/2018 ανέρχονται κατά ΔΠΧΑ σε 1,251 εκ Ευρώ έναντι 1,986 εκ Ευρώ την 31/12/2017.Η μείωση οφείλεται στην αυξημένη επιχορήγηση και στην αποπληρωμή των εργοδοτικών εισφορών του 2017 που προέκυψαν από την εφαρμογή του ν. 4498/17.


Χρήση 2019
Για το 2019 προβλέπεται , τα έσοδα από πωλήσεις να κυμανθούν κοντά στο 1,95 εκ. Ευρώ με μια αύξηση 1,2% ενώ η εγκεκριμένη επιχορήγηση είναι 7,2 εκ Ευρώ,. Οι δαπάνες για το 2019 εκτιμώνται σε 9,4 εκ. Ευρώ από τις οποίες 8,3 εκ. Ευρώ αφορούν δαπάνες μισθοδοσίας και δαπάνες εξωτερικών συνεργατών. Αναμένονται 2 αποχωρήσεις εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης.
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2019 διαμορφώνεται αφενός υπό τη στρατηγική ανάπτυξης και προβολής του πρακτορείου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο (απόφαση της Διοίκησης της εταιρείας) από τη μια, όσο και κάτω από την μεγέθυνση των δαπανών κυρίως για καταβολή εργοδοτικών εισφορών κα των προσλήψεων των 55 δημοσιογράφων. Η εφαρμογή τόσο του νόμου 4387/16 επέφερε εισφορές στις εξωτερικές συνεργασίες της εταιρείας ΑΠΕ ΜΠΕ ΑΕ και μεγέθυνε το κόστος στους μόνιμους υπαλλήλους της. Επίσης η εφαρμογή του νόμου 4498/2017 (ΦΕΚ 172 / Α/ 16-11-2017) επέβαλε επιπλέον εργοδοτικές εισφορές 3,5% και 4,55% επί των πάσης φύσεως τακτικών μηνιαίων αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων της εταιρείας έκτος αυτών που είναι μέλη στα αντίστοιχα σωματεία ΤΕΑΣ - ΕΤΑΣ (στην εταιρεία υπάρχουν μόνο τέσσερα άτομα που δεν είναι μέλη της ΕΣΗΕΑ -ΕΠΗΕΑ) καθώς και επιπλέον 3,5% εργοδοτικές εισφορές σε όλες τις συνεργασίες με δελτία παροχής υπηρεσιών πλην των μελών ΤΕΑΣ-ΕΤΑΣ (στην εταιρεία Υπάρχουν μόνο δυο άτομα με δελτίο παροχής υπηρεσιών μέλη των δημοσιογραφικών σωματείων ΕΤΑΣ - ΤΕΑΣ. Ο συγκεκριμένος νόμος 4498/17 επίσης επέβαλε ποσοστό 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόδου των υπηρεσιών και η οποία δεν βαρύνει τα πρόσωπα που καταβάλλουν αυτή.
Σημαντικό στοιχείο αποτελεί στην εκτέλεση του προϋπολογισμού ο ετεροχρονισμός αλλά και η οποιαδήποτε υστέρηση των εισπράξεων, κάτι που επηρεάζει τη ρευστότητα και τις χρηματοροές της εταιρείας καθώς επίσης και η ρύθμιση της εταιρείας με το πρώην ΕΤΑΠ ΜΜΕ. Οι πιο πάνω δαπάνες από την εφαρμογή των νόμων 4387/16 και 4498/17 μαζί με το πρόβλημα που έχει δημιουργήσει η ρύθμιση των εισφορών στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (αφορούν εισφορές πριν το 2015) όπου η εταιρεία κάθε χρόνο χρειάζεται 159.600€ ταμειακά διαθέσιμα δυσχεραίνει Α.Π.Ε. – Μ.Π.Ε. Α.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ