ΠΑΕ Παναθηναϊκός: 36,17 εκατ. ευρώ για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου το 2018/2019

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19 Νοεμβρίου 2019 | Επικαιρότητα
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία του www.businessnews.gr καθώς σύμφωνα με τις δημοσιευμένες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων της «πράσινης» ΠΑΕ την περίοδο 29-11-2017 έως 24-10-2019 έχουν μπει στα ταμεία της από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου ποσά ύψους 31,17 εκατ. ευρώ.

Στις 29-11-2017 το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχονται στα 8,21 εκατ. ευρώ και στις 14/10/2019 στα 39,38 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την 4-11-2019 συνεδρίαση του Δ.Σ. αποφασίστηκε νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που πιστοποιηθεί ολόκληρη η νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου τότε το μετοχικό κεφαλαίο θα ανέρχεται στα 44,38 εκατ. ευρώ. 

Αναλυτικότερα:

Με την από 29-11-2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 30-06-2017 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των 2.253.492,00 € με καταβολή μετρητών, διά εκδόσεως 7.511.640 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 8.206.843,80 € διαιρούμενο σε 27.356.146 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 2.735.615 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε.ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Με την από 08-03-2018 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5.010.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών διά εκδόσεως 16.700.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 13.216.843,80 ευρώ διαιρούμενο σε 44.056.146 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης εκ των οποίων το 10%, ήτοι 4.405.615 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε.
ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Με την από 09-07-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 08-03-2018 Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των 3.658.611 € με καταβολή μετρητών, διά εκδόσεως 12.195.370 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 11.865.454,80€ διαιρούμενο σε 39.551.516 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 3.955.152 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Με την από 10-07-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 20.000.001,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, κεφαλαιοποίηση,
υποχρεώσεων και μετατροπή ομολογιών σε κεφάλαιο διά εκδόσεως 66.666.670 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.


Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 31.865.455,80 ευρώ διαιρούμενο σε 106.218.186 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης εκ των οποίων το 10%, ήτοι 10.621.819 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε.
ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Με την από 24-08-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 10-07-2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των 17.441.847,60€ με καταβολή μετρητών, διά εκδόσεως 58.139.492 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 29.307.302,40€ διαιρούμενο σε 97.691.008 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 9.769.101 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Με την από 21-09-2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 10.000.200,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, συμπεριλαμβανομένων της κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων και προκαταβολών διά εκδόσεως 33.334.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.


Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 39.307.502,40 ευρώ διαιρούμενο σε 131.025.008 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης εκ των οποίων το 10%, ήτοι 13.102.501 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε.
ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Με την από 30-01-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 21-09-2018 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των
μετόχων, κατά το ποσό των 4.505.132,40€ με καταβολή μετρητών, διά εκδόσεως 15.017.108 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 33.812.434,80€ διαιρούμενο σε 112.708.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 11.270.812 μετοχές ανήκουν
στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Με την από 28-02-2019 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 6.000.000,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, συμπεριλαμβανομένων της
κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων και προκαταβολών διά εκδόσεως 20.000.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 39.812.434,80€ διαιρούμενο σε 132.708.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 13.270.812 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Με την από 09-05-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 28-02-2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των 2.620.500,00€ με καταβολή μετρητών, διά εκδόσεως 8.735.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 36.432.934,80€ διαιρούμενο σε 121.443.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 12.144.312 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της
Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Με την από 03-06-2019 απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 5.000.010,00 ευρώ με καταβολή μετρητών, συμπεριλαμβανομένων της
κεφαλαιοποίησης υποχρεώσεων και προκαταβολών διά εκδόσεως 16.666.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 41.432.944,80€ διαιρούμενο σε 138.109.816 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 13.810.982 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της
Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Με την από 14-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 03-06-2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των 2.946.000,00€ με καταβολή μετρητών, διά εκδόσεως 9.820.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 39.378.934,80€ διαιρούμενο σε 131.263.116 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, εκ των οποίων το 10%, ήτοι 13.126.312 μετοχές ανήκουν στο ιδρυτικό της
Π.Α.Ε. ερασιτεχνικό Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ».

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Π.Α.Ε.» ανακοινώνει ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά τη συνεδρίαση της 04-11-2019, αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.000.010,00 ευρώ με καταβολή μετρητών στον ειδικό λογαριασμό της εταιρείας, ή εάν το ποσό δεν καταβληθεί στον ειδικό λογαριασμό, με κατάθεση ποσού που δαπανήθηκε για τους σκοπούς της εταιρείας και με συμψηφισμό χρέους της εταιρείας προς τον καταβάλλοντα εισφορά διά εκδόσεως 16.666.700 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.

Η τιμή διάθεσης των ως άνω νέων 16.666.700 μετοχών θα γίνει στο ποσό των 0,30 ευρώ ανά μετοχή δηλαδή στην ονομαστική αξία των εκδοθησομένων μετοχών.  Δεδομένου ότι ποσοστό 10% εκ των νέων μετοχών που θα διατεθούν θα περιέλθει στο ιδρυτικό αθλητικό σωματείο της ΠΑΕ σύμφωνα με τον Ν. 2725/99, οι υπόλοιπες μετοχές, ήτοι ποσοστό 90% των προς έκδοση μετοχών, θα διατεθούν με τελική τιμή 0,3333333 ευρώ ανά μετοχή και κατά στρογγυλοποίηση 0,34 ευρώ ανά μετοχή στην οποία (τελική τιμή των 0,34 ευρώ) συμπεριλαμβάνεται και η αξία των μετοχών του ιδρυτικού αθλητικού σωματείου. Τ

ο δικαίωμα προτίμησης στην ανωτέρω αύξηση μπορούν να ασκήσουν οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας κατά την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 04-11-2019 εφόσον καταθέσουν το ποσό των 100.200,00 ευρώ τουλάχιστον στο λογαριασμό Νο 5041-006257-514 που τηρεί η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τουλάχιστον 334.000 μετοχές. Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας να ασκήσουν το δικαίωμα προτίμησης στην πιο πάνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εντός 14 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ήτοι έως την 18η Νοεμβρίου 2019.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ