Η ΑΑΔΕ για τα έγγραφα με ψηφιακή υπογραφή στις ΔΟΥ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21 Οκτωβρίου 2019 | Επικαιρότητα
Δόθηκε στη δημοσιότητα έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Περί της υποχρέωσης ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών, που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών»Δόθηκε στη δημοσιότητα το με αρ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1143392 ΕΞ 2019/17.10.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε., με θέμα «Περί της υποχρέωσης ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών, που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών». Έναυσμα του εγγράφου ήταν Πολίτες που για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους στις Δ.Ο.Υ. προσκομίζουν, σε έντυπη μορφή, έγγραφα (εξουσιοδοτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις), τα οποία έχουν υπογραφεί ψηφιακά από τους ενδιαφερομένους. Σύμφωνα με το Διοικητικό Έγγραφο, η αρμόδια διεύθυνση αναφέρει ότι:

· Η ψηφιακή υπογραφή έχει ισχύ μόνο στο ηλεκτρονικό έγγραφο και όχι στο έντυπο έγγραφο, δεδομένου ότι μόνο σε ηλεκτρονικά έγγραφα μπορεί να επαληθευτεί η εγκυρότητά της.

· Αν εκτυπωθεί ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο έγγραφο, δεν διακρίνεται αν πρόκειται για ψηφιακή υπογραφή (και επομένως επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής) ή για απλή ηλεκτρονική υπογραφή.

· Όσον αφορά στα χειρόγραφα έγγραφα, απαιτείται ιδιόχειρη υπογραφή και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π.

· Για τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες παραλαμβάνεται, ηλεκτρονικά, από δημόσιες υπηρεσίες, ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό έγγραφο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή πληροφοριακού συστήματος, απαιτείται έλεγχος εγκυρότητας της ψηφιακής υπογραφής που φέρει αυτό

Δείτε το σύνολο του με αρ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Δ 1143392 ΕΞ 2019/17.10.2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Α.Α.Δ.Ε., στην onlineτράπεζα.

Πηγή: e-forologia.gr

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ