Ελληνικός Χρυσός: Στα € 38,6 εκατ. ο τζίρος του 2016 - Κεντρική Εικόνα

Ελληνικός Χρυσός: Στα € 38,6 εκατ. ο τζίρος του 2016

15 Νοεμβρίου 2017Εικόνα στην Αγορά

Ο κύκλος εργασιών της χρήσεως που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 είναι αυξημένος σε σύγκριση με της προηγούμενης χρήσης και ανήλθε σε € 38,6 εκατ.(τζίρος 2015: €34,4 εκατ) για την εταιρία Ελληνικός Χρυσός. 

Η εξορυκτική παραγωγή του μεταλλείου Μαύρων Πετρών (Στρατώνι Χαλκιδικής) κινήθηκε σε αυξητικά επίπεδα έναντι του 2015 (192kt, έναντι 161kt το 2015, ήτοι αύξηση 19%). Οι παραχθείσες ποσότητες συμπυκνωμάτων, παρουσίασαν αύξηση έναντι του 2015, κατά 14%, στο συμπύκνωμα μόλυβδου δηλαδή παραγωγή 14,3kt και κατά 23% στο συμπύκνωμα ψευδαργύρου δηλαδή παραγωγή 34,1kt.
Οι πωληθείσες ποσότητες θειούχων συμπυκνωμάτων κινήθηκαν μειωτικά σε σχέση με τις αντίστοιχες της χρήσης 2015, εξ αιτίας της χρονικής υστέρησης των φορτώσεων τέλους έτους, ήτοι για τον μόλυβδο -11% (11,9kt έναντι 13,3kt του 2015) και για τον ψευδάργυρο -7% (30,7kt έναντι 33,1kt του 2015). Αυξητικά κινήθηκε η πραγματοποιηθείσα μέση τιμή πώλησης των συμπυκνωμάτων κατά τη χρήση 2016, κατά 22,1% ($1.001 το 2016 έναντι $819,7 για το 2015).
Ως προς την λειτουργία του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, το οποίο είχε δραστηριοποιηθεί στην επεξεργασία παλαιών τελμάτων που είχαν αποτεθεί στην ευρύτερη περιοχή από παλαιότερη μεταλλευτική δραστηριότητα, η τροφοδοσία έφτασε κατά τη χρήση 2016 σε 87.3kt τέλματος από το οποίο παρήχθη 6,9kt συμπυκνώματος χρυσοφόρου πυρίτη. Από την εν λόγω παραγωγή πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις συμπυκνώματος 8,2kt ήτοι, 3.281 εμπορεύσιμες ουγγιές χρυσού. Η εν λόγω λειτουργία του εργοστασίου της Ολυμπιάδας ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριου του 2016. Έκτοτε το εργοστάσιο μπήκε σε διαδικασία ανακατασκευής της υποδομής του με στόχο την έναρξη επεξεργασίας του εξορυσσόμενου από το μεταλλείο Ολυμπιάδας, μεταλλεύματος. Ήδη από τις αρχές του 2017 το εργοστάσιο έχει τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία και η καθαυτό παραγωγική λειτουργία εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει μέσα στο 2017.
Το κόστος πωλήσεων των συμπυκνωμάτων των βασικών μετάλλων ανήλθε σε €31,1 εκατ. ήτοι μειωμένο κατά 29% σε σύγκριση με το αντίστοιχο της χρήσης 2015, βασικά εξαιτίας των μειωμένων αποσβέσεων χρήσης λόγω της αξιακής απομείωσης των παγίων στοιχείων του μεταλλείου Στρατωνίου, που συντελέστηκε κατά την προηγούμενη χρήση 2015 και την κλειόμενη. Το μεικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €7,5 εκατ. ήτοι 19,4% επί του κύκλου εργασιών. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της Εταιρείας ανήλθαν σε €5 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,7% έναντι του 2015.
Οι δαπάνες μη επαναλαμβανόμενης δραστηριότητας ύψους €13 εκατ. αφορούν σε έκτακτα γεγονότα ήτοι αναλυτικά:
α) ποσόν €1,2 εκατ. σε συνέχεια της απομείωσης της αξίας των παγίων του μεταλλείου Στρατωνίου, βάσει της εκτίμησης ότι η αξία αυτή δεν θα ανακτηθεί από τις μελλοντικές χρηματορόες του μεταλλείου,
β) ποσόν €11,8 εκατ. αποτελούν δαπάνες σχετιζόμενες με το κόστος διατήρησης και συντήρησης τμημάτων των έργων υπό κατασκευή, για τα οποία η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να προβεί σε προσωρινή παύση εργασιών κατά τη διάρκεια της χρήσης, συνεπεία της ανάκλησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.) αδειοδοτικών ρυθμίσεων που επηρέασαν συνολικά την λειτουργία των μεταλλείων Κασσάνδρας (Στρατώνι, Ολυμπιάδα, Σκουριές).

Το συνολικό ζημιογόνο αποτέλεσμα στην χρήση 2016 ανήλθε σε €29,2 εκατ. προ φόρων και σε €27,2 εκατ. μετά την αφαίρεση των ποσών αναβαλλόμενων φορολογικών κερδών ύψους € 1,9 εκατ. Κατά τη διάρκεια της χρήσης για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας αναλήφθηκε ποσόν Δολ. ΗΠΑ 182 εκατ. (€173 εκατ.) από Ομολογιακά δάνεια συνολικού ύψους 700.000.000,00 Δολ. ΗΠΑ, το οποία είχαν εκδοθεί το 2014 και το 2016 (350.000.000,00 Δολ. ΗΠΑ και 350.000.000,00 Δολ. ΗΠΑ αντίστοιχα).
Στη διάρκεια της χρήσης 2016 ολοκληρώθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, για ποσόν € 60,00 εκατ. σε υλοποίηση των αποφάσεων της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 25 Σεπτεμβρίου 2016.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2016 το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας είναι μικρότερο από το 1/2 του Μετοχικού Κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του Ν.2190/1920. Η Διοίκηση της Εταιρείας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη λήψη απαραίτητων μέτρων, όπως ενδεικτικά την αύξηση του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ή και την μείωση κεφαλαίου με ισόποση διαγραφή ζημιών, ώστε το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων να υπερβαίνει το 1/2 του μετοχικού κεφαλαίου.