ΕΤΕΚΑ ΑΕ: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2015 - Κεντρική Εικόνα

ΕΤΕΚΑ ΑΕ: Επιστροφή στην κερδοφορία το 2015

01 Δεκέμβριος 2016Εικόνα στην Αγορά

Σχετικά άρθρα

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των € 549.088.502,13 σημειώνοντας μικρή μείωση της τάξης του 2,95% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα μικτά κέρδη, ανήλθαν στο ποσό των € 7.956.006,39 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 7,78% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη της χρήσης πρό φόρων ανήλθαν στο ποσό των € 119.569,53 έναντι ζημιών € -294.378,36 την προηγούμενη χρήση. To γενικό σύνολο ενεργητικού ανέρχεται στο ποσό των € 71.599.003,14 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 8,91% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, ανήλθαν στο ποσό των € 29.693.528,82 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 7,11% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα αποθέματα εμπορευμάτων και αναλωσίμων ανήλθαν στο ποσό των € 3.533.832,81 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 107,32% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι απαιτήσεις από πελάτες ( εμπορικές απαιτήσεις) διαμορφώθηκαν στο ποσό των € 28.687.011,81 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 5,89% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( λοιπές απαιτήσεις , ταμειακά διαθέσιμα κτλ) ανήλθαν στο ποσό € 9.684.629,70 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 66,08% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η καθαρή θέση ανέρχεται στο ποσό των € 5.952.770,85 σημειώνοντας μείωση της τάξης του 6,30 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των € 47.454.519,88 σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 6,47 % σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Σημαντικά γεγονότα της χρήσης 2015

Κατά την διάρκεια της χρήσης σημειώθηκαν τα εξής σημαντικά γεγονότα:

-Ολοκληρώθηκε η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας με τη συγχώνευση τριών δανείων, ήτοι δύο βραχυπρόθεσμων συνολικής αξίας € 4.000.000,00 και ενός ομολογιακού € 12.000.000,00 , και την έκδοση νέου ομολογιακού δανείου ( μακροπρόθεσμου) αξίας € 16.000.000,00.

-Κατά το τέλος της χρήσης είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η κατασκευή της εγκατάστασης φυσικού αερίου ( LPG) με συνολικό κόστος μέχρι 31.12.2015 € 1.001.772,24 εκ του οποίου ποσό € 409.143,83 αφορά τον μηχανολογικό εξοπλισμό που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ LEASING, ποσό € 575.253,79 λοιπές εργασίες που απαιτήθηκαν προκειμένου η εγκατάσταση να βρεθεί στη θέση και την κατάσταση που απαιτείται για την προοριζόμενη από την εταιρεία χρήση και € 17.374,62 τόκοι της Εθνικής LEASING που κεφαλαιοποιήθηκαν.

-Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η κατασκευή και εγκατάσταση του συστήματος εισροών-εκροών με συνολικό κόστος μέχρι 31.12.2015 € 208.414,98.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Η χρήση 2015 ήταν σημαντικά επιτυχής χρονιά καθώς ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού της εταιρείας και ο κύκλος εργασιών κινήθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με τα περσινά παρά την ύπαρξη των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης, που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της αύξησης της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στην χρηματοδότηση καταναλωτών και επιχειρήσεων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Σε μία ιδιαίτερη χρονιά όπως το 2015 που χαρακτηρίσθηκε από αβεβαιότητα, αστάθεια, έλλειψη ρευστότητας με το κλείσιμο των τραπεζών και τα capital controls, η ζήτηση στην εγχώρια αγορά πετρελαιοειδών κινήθηκε υψηλότερα από το 2014. Αυτό συντελέσθηκε κυρίως λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών που έδωσαν ώθηση στην κατανάλωση και του γεγονότος ότι η αγορά μετά από μια σειρά ετών βρήκε σταδιακά σημεία ισορροπίας. Ιδιαίτερα για το πετρέλαιο θέρμανσης, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση των πωλήσεων στο 2015 σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση 2014. Το 2016 έχει ξεκινήσει υποτονικά καθώς η αγορά δεν ευνοείται από το ζεστό χειμώνα ενώ η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών παραμένει ευάλωτη αναμένοντας το κλείσιμο της αξιολόγησης και τα νέα μέτρα που θα την συνοδεύσουν που ήδη πλέον βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο.

Η εταιρεία εστιάζει στην επέκταση του δικτύου πρατηρίων με νέα σημεία πώλησης με πολύ αυστηρά κριτήρια επιλογής και στην αύξηση των καταναλώσεων στο υπάρχον δίκτυο. Επίσης αναμένει σημαντική συνεισφορά στις συνολικές πωλήσεις από τις πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω του δικτύου της. Στόχος της διοίκησης της εταιρείας παραμένει η ενίσχυση του κύκλου εργασιών της και ειδικότερα με την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης του φυσικού αερίου( LPG), με παράλληλη διατήρηση ή και μείωση του παραγωγικού κόστους και των λειτουργικών εξόδων, προκειμένου να βελτιώσει την κερδοφορία της.

 

 

 

 

 

TAGS