Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ενημερώθηκε για τις νέες μετοχές της Eurobank - Κεντρική Εικόνα

Επ. Κεφαλαιαγοράς: Ενημερώθηκε για τις νέες μετοχές της Eurobank

17 Μάιος 2019Εικόνα στην Αγορά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 844η/17.5.2019 συνεδρίασή του ενημερώθηκε για το περιεχόμενο του εγγράφου του άρθρου 4 του ν. 3401/2005, σχετικά με την εισαγωγή 1.523.163.087 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της "Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E." στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που εκδόθηκαν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας για τη συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας "Grivalia Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.".