Πλαστικά Θράκης: Πράσινο φως σε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την ΕΓΣ - Κεντρική Εικόνα

Πλαστικά Θράκης: Πράσινο φως σε πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών από την ΕΓΣ

19 Μάρτιος 2019Εικόνα στην Αγορά

Σχετικά άρθρα

Την εκλογή νέου 11μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και την έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρείας, αποφάσισαν μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Πλαστικά Θράκης στη σημερινή Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

Όπως αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση, την 19η Μαρτίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στο Μαγικό του Δήμου Αβδήρων του Νομού Ξάνθης, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως  εκπροσωπούμενοι, δεκαοκτώ (18) εν συνόλω μέτοχοι, με 32.602.467 κοινές ονομαστικές μετοχές και ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 74,534 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για 4.324 κοινές ονομαστικές μετοχές, τα δικαιώματα παράστασης και ψήφου αναστέλλονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 50 παράγραφος 1 περ. α΄ του ν. 4548/2018, ως ίδιες μετοχές της Εταιρείας και οι εν λόγω μετοχές δεν υπολογίζονται για τον σχηματισμό απαρτίας.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, όπως αυτές οι αποφάσεις παρουσιάζονται με βάση τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανά θέμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του ν. 3884/2010, τα οποία έχουν αναρτηθεί και στην νόμιμα καταχωρημένη ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.thracegroup.gr).

Στο 1ο θέμα οι μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία την εκλογή νέου ενδεκαμελούς (11μελούς) Διοικητικού Συμβουλίου με πενταετή θητεία, παρατεινόμενη μέχρι την λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, το οποίο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1) Κωνσταντίνο Χαλιορή του Σταύρου,

2) Χρήστο - Αλέξη Κομνηνό του Κωνσταντίνου,

3) Γεώργιο Μπραΐμη του Περικλέους,

4) Δημήτριο Μαλάμο του Πέτρου,

5) Βασίλειο Ζαϊρόπουλο του Στυλιανού,

6) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου,

7) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου,

8) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη,

9) Χρίστο Σιάτη του Παναγιώτη,

10) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου και

11) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη

Ταυτόχρονα με την αυτή κατά πλειοψηφία απόφασή της η Έκτακτη Γενική Συνέλευση όρισε ως ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα, τους κ.κ.: 1) Πέτρο Φρονίστα του Χρήστου, 2) Ιωάννη Αποστολάκο του Γεωργίου, 3) Κωνσταντίνο Γιαννίρη του Ιωάννη, 4) Θεόδωρο Κίτσο του Κωνσταντίνου και 5) Νικήτα Γλύκα του Ιωάννη.

Αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι: 32.602.467

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου: 74,534%

Συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 32.602.467

Αριθμός ψήφων υπέρ: 31.450.068

Αριθμός ψήφων κατά: 0

Αριθμός αποχών (Παρών): 1.152.399