ΕΣΠΑ: Οι ευκαιρίες που περιμένουν τους επενδυτές το 2019 - Κεντρική Εικόνα

ΕΣΠΑ: Οι ευκαιρίες που περιμένουν τους επενδυτές το 2019

16 Ιανουάριος 2019Πολιτική & Οικονομία

Επτά προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων μέσω ΕΣΠΑ  συνολικού ύψους 1.1 δις ευρώ περιμένουν τους επενδυτές μέσα στο 2019. Ενεργά είναι τα προγράμματα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση», «Επιχειρούμε Έξω»)   ενώ τρείς δράσεις «Ερευνώ –Δημιουργώ- Καινοτομώ», «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» και «Επιβραβεύω - Ενισχύω τις επιχειρήσεις»  αναμένεται να ανοίξουν κατά τη διάρκεια του έτους.

Ενεργά προγράμματα

1. Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός: Συνολικός προϋπολογισμός  150. 000.000 ευρώ

Το πρόγραμμα «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» αφορά  μεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από 50 έως 250 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών και ενεργητικό από 10.000.000 έως 50.000.000 ευρώ. Επιδοτεί την αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων, την τυποποίηση προϊόντων και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο προϋπολογισμός των προτάσεων μπορεί να κυμανθεί από 50.000 έως 400.000 ευρώ και το ύψος της επιδότησης 50%Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό μέχρι να απορροφηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

 

2. Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων: Συνολικός προϋπολογισμός  400 .000.000 ευρώ

 

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ. Πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι αυτές που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ.

Επιδοτεί την αγορά καινούργιου εξοπλισμού και μηχανημάτων, την προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, την τυποποίηση εξαγώγιμων προϊόντων και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης μπορεί να κυμανθεί από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης είναι 50% και μπορεί να φτάσει το 65% για εξωστρεφείς επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 6 Φεβρουαρίου 2019 και θα μείνει ενεργό μέχρι να απορροφηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

 

3. Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση: Συνολικός προϋπολογισμός  60.000.000 ευρώ

 

Το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση – Εκπαίδευση» αφορά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης ,την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας. Επιδοτεί δαπάνες ανακαίνισης με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας, την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, μεταφορικά μέσα, δαπάνες πληροφορικής, site και e-shop καθώς και την δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Ο προϋπολογισμός κάθε αίτησης μπορεί να κυμανθεί από 10.000 έως 150.000 ευρώ και το ποσοστό επιδότησης 50%. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό μέχρι να απορροφηθούν τα διαθέσιμα κονδύλια.

 

4. Επιχειρούμε ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜμΕ : Συνολικός προϋπολογισμός  50.000.000 ευρώ

 

Το πρόγραμμα «Επιχειρούμε ΕΞΩ – Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜμΕ» αφορά πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες Επιχειρήσεις και στοχεύει στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες.  Επιδοτεί το 50% του κόστους συμμετοχής σε εκθέσεις του εξωτερικού ο δε προϋπολογισμός κάθε αίτησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα επιδότησης θα είναι ανοιχτό για όλο το 2019 μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

 

Αναμενόμενα προγράμματα

 

1Β’ κύκλος της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» : Αναμενόμενος προϋπολογισμός 117.000.000 ευρώ

 

Το πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» αφορά  επιχειρήσεις και «λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και ερευνητικούς οργανισμούς και «λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». Βασικοί στόχοι της δράσης είναι η ενίσχυση της Έρευνας και της Δικτύωσης των Επιχειρήσεων, των Συμπράξεων Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς και της Αξιοποίησης των Ερευνητικών αποτελεσμάτων. Θα επιδοτούνται δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ,δραστηριότητες καινοτομίας– μόνο για ΜΜΕ και Ερευνητικούς Οργανισμούς , συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις) – μόνο για ΜΜΕ.

 

 

2. Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας: Αναμενόμενος προϋπολογισμός 30.000.000 ευρώ

 

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας» αφορά υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν έργα αξιοποίησης πάσης φύσεων αποβλήτων και απορριμμάτων. Στόχος του προγράμματος είναι η επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων αυτών για την παραγωγή χρήσιμων πρώτων υλών για άλλους κλάδους της οικονομίας. Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης μπορεί να είναι από 250.000 έως 2.500.000 ευρώ.  Το ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται από 35% μέχρι 70% ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια που γίνεται η επένδυση.

 

3.Επιβραβεύω - Ενισχύω τις επιχειρήσεις: Αναμενόμενος προϋπολογισμός 300.000.000  ευρώ

 

Το Πρόγραμμα «Επιβραβεύω - Ενισχύω τις επιχειρήσεις» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ,εκτός των τουριστικών, οι οποίες διατήρησαν ή και αύξησαν την απασχόλησή το τελευταίο έτος. Το πρόγραμμα αφενός θα επιβραβεύει με ένα ποσό επιδότησης ανά εργαζόμενο τις επιχειρήσεις που διατήρησαν σταθερή την απασχόληση το τελευταίο έτος και θα αφετέρου θα δίνει επιπρόσθετη επιδότηση για την περαιτέρω αύξηση της απασχόλησης και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πρώτο σκέλος δίνεται ποσό 1.000 Ευρώ για κάθε θέση πλήρους απασχόλησης (1 Ετήσιες Μονάδες Εργασίας ΕΜΕ) που διατηρήθηκε το τελευταίο έτος, με μέγιστο ποσό 10.000 Ευρώ. Άρα μια επιχείρηση με 5 θέσεις πλήρους απασχόλησης (5 ΕΜΕ) θα λάβει 5.000 €. Μια επιχείρηση με 12 θέσεις πλήρους απασχόλησης (12 ΕΜΕ) θα λάβει 10.000 €
Στο δεύτερο σκέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να προβεί στην δημιουργία μιας νέας θέσης εργασίας επιδοτούμενης κατά 50% και μέχρι του ποσού των 15.000€ και παράλληλα να κάνει δαπάνες κατάρτισης του προσωπικού.

Όπως μας είπε ο κύριος Κώστας Βαμβακάς διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας V.K. Premium , στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον τα προγράμματα του ΕΣΠΑ αποτελούν έναν από τους ελάχιστους τρόπους – αν όχι το μοναδικό τρόπο – για μία επιχείρηση να αποκτήσει πρόσβαση σε χρηματοδότηση που θα στηρίξει τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή της. Σε συνδυασμό με κάποια ακόμα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, το «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», ο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» ή τα Ευρωπαϊκά προγράμματα HORIZON – τα οποία όμως είναι πιο περίπλοκα και αφορούν μικρότερο κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου – τα προγράμματα ΕΣΠΑ αποτελούν αυτή τη στιγμή την κινητήριο δύναμη των ελληνικών επιχειρήσεων και τον καλύτερο τρόπο ανάπτυξής τους.

 

Γιώργος Δημοσθένους