Στα 316 εκατ. τα καθαρά κέρδη των ασφαλιστικών εταιριών το 2017 - Κεντρική Εικόνα

Στα 316 εκατ. τα καθαρά κέρδη των ασφαλιστικών εταιριών το 2017

18 Δεκέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Σχετικά άρθρα

Τα συγκεντρωτικά οικονομικά στοιχεία 51 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 με καθεστώς εγκατάστασης (35 Ανώνυμες ασφαλιστικές εταιρείες, 3 Αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί και 13 Υποκαταστήματα αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων), ανέλυσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος. 

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις, το σύνολο του Ενεργητικού των παραπάνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων έφτασε το 2017 τα 17,5 δισ. €, εκ των οποίων τα 13,9 δισ. € (79,2%) αποτελούν τις επενδύσεις τους.

Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων ανήλθε στο 1,2 δισ. € και το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ήταν 3,7 δισ. €.

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν το 2017 για το σύνολο των ασφαλίσεων ανήλθαν στα 11,4 δισ. € και αναλύονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Το 2017, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν συνολικό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων (κέρδη) ύψους 364 εκατ. €, το οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους 48 εκατ. €, φθάνοντας τελικά σε κέρδη μετά από φόρους τα 316 εκατ. €.