Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συνάντηση για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής - Κεντρική Εικόνα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συνάντηση για τη διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής

06 Δεκέμβριος 2018Αειφορία & ΕΚΕ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Δ. Αυλωνίτη, συνάντηση με αρμόδιους φορείς της αγοράς (INΕΜΥ-ΕΣΕΕ,ΚΑΕΛΕ-ΕΣΕΕ, Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης, ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ,CSR HELLAS, Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Qualitynet Foundation, και αντικείμενο συζήτησης την διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Στόχος της προγραμματισμένης συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων μεταξύ της Δημόσιας Διοίκησης και  σχετικών φορέων της αγοράς, περί της διαμόρφωσης Εθνικής Στρατηγικής.

Συγκεκριμένα, ο ΓΓΕΠΚ κ. Δ. Αυλωνίτης ,στη παρέμβαση του,  επικεντρώθηκε στα εξής σημεία:

 •          Στην παρούσα φάση, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και όχι στην Εταιρική Διακυβέρνηση
 •          Δεν θα τεθούν επιπρόσθετες υποχρεώσεις για τους φορείς που ενεργούν Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 •          Το Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη που εκπονήθηκε το 2017 χρήζει αναθεώρησης και θα πρέπει να εναρμονιστεί πλήρως με την Ατζέντα 2030 του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών
 •          Ως προτεραιότητες της σχεδιαζόμενης Εθνικής Στρατηγικής τίθενται:
 •    Η διάχυση πρακτικών ΕΚΕ στις μικρομεσαίες και δη στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις,
 •    Η αποσαφήνιση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον ν.4308/14 αναφορικά με την δημοσιοποίηση των μη χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
 •    Ο διάλογος για την ανάγκη δημιουργίας διαδικασίας πιστοποίησης για όσους δηλώνουν ότι εκτελούν δράσεις ΕΚΕ με κύριο μέλημα την επικοινωνία των δράσεων στους τελικούς αποδέκτες,
 •    Η δημιουργία Παρατηρητηρίου ΕΚΕ στο οποίο αφενός θα υπάρχει συγκεντρωμένη πληροφόρηση για δράσεις ΕΚΕ και αφετέρου θα αποτυπώνονται οι πιστοποιημένοι φορείς ΕΚΕ.

Στη συνέχεια , ο ΓΓΕΠΚ κ. Δ. Αυλωνίτης τοποθετήθηκε επί των επόμενων απαιτούμενων διαδικασιών, επί των οποίων ζήτησε την συμβολή και αρωγή των παρευρισκομένων. Συγκεκριμένα:

 •          Μέσα στον Ιανουάριο του επόμενου έτους, η ΓΓΕΠΚ σχεδιάζει να αποστείλει προς τους φορείς, σχετικά ερωτηματολόγια, με την παράκληση της διοχέτευσής και συμπλήρωσής τους από τα μέλη τους
 •          Ταυτόχρονα, και σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, θα πραγματοποιηθεί προσπάθεια διαμόρφωσης ενός συνεκτικού ορισμού για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με ευθεία αναφορά στην Βιώσιμη Ανάπτυξη
 •          Θα διερευνηθούν επίσης τρόποι πιστοποίησης των φορέων που ασκούν δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Τέλος , ο  ΓΓΕΠΚ κ. Δ. Αυλωνίτης υπογράμμισε τις παρακάτω 4 προτάσεις περί του ζητουμένου:

 •   δημιουργία τυποποιητικού εγγράφου σε συνεργασία με τον ΕΛΟΤ,
 •    δημιουργία ιδιωτικού προτύπου τύπου ISO,
 •    δημιουργία δεικτών ανά πεδίο συνάφειας, η απόδοση του οποίου θα εξετάζεται από διυπουργική ομάδα που θα καλύπτει όλες τις εκφάνσεις ΕΚΕ,
 •    διαπίστευση πιστοποιούμενων φορέων ΕΚΕ