Πρόστιμο 20.000 ευρώ στην Folli Follie από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς - Κεντρική Εικόνα

Πρόστιμο 20.000 ευρώ στην Folli Follie από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

06 Νοέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Την επιβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ στην Folli Follie, λόγω μη ορθής - σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ - κατάρτισης των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013, αποφάσισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης αποφάσισε την επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ στην εταιρεία Index Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., λόγω μη διατήρησης διαθεσίμων πελατών της σε χωριστούς τραπεζικούς λογαριασμούς, από τους λογαριασμούς της εταιρείας. 

Τέλος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε την παροχή άδειας λειτουργίας στην υπό σύσταση εταιρεία «Orilina Properties Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιούσια», για τη λειτουργία της ως ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2778/1999 και ως οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με εσωτερική διαχείριση.