ΙΦΕΤ Α.Ε.: Ενισχυμένες πωλήσεις κατά 33% το 2017 - Κεντρική Εικόνα

ΙΦΕΤ Α.Ε.: Ενισχυμένες πωλήσεις κατά 33% το 2017

19 Οκτώβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Σχετικά άρθρα

Μια καλή χρονιά ήταν το 2017 για την εταιρία ΙΦΕΤ ΑΕ καθώς οι πωλήσεις εμφανίστηκαν αυξημένες σε σχέση με το 2016. Πιο συγκεκριμένα τα έσοδα ανήλθαν σε € 67,3 εκ. έναντι € 50,5 εκ. ευρώ (αύξηση 33 %).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε κέρδος € 7,410 εκ. έναντι κέρδους € 4,350 εκ. της χρήσης 2016 Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 7,972 εκ. έναντι κέρδους € 3,979 εκ. στη χρήση 2016. Η αυξημένη κερδοφορία της χρήσης 2017 έναντι εκείνης της χρήσης 2016, οφείλεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των πωλήσεων.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό των € 16.576.164,57 έναντι € 12.186.088,04 της προηγούμενης χρήσεως (36,03%).

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας

Κατά την προσεχή περίοδο ήδη έχουν δρομολογηθεί προσπάθειες, για μεγαλύτερη βελτίωση της δραστηριότητας και της οικονομικής θέσης της εταιρείας και το Διοικητικό συμβούλιο εκτιμά ότι ο κύκλος εργασιών στην τρέχουσα χρήση 2018 θα είναι αυξημένος σε σχέση με την κλειόμενη χρήση και το αποτέλεσμα της χρήσης 2018 θα είναι ομοίως κερδοφόρο.

Έχουν ληφθεί μέτρα για συγκράτηση ή μείωση των εξόδων και προβλέπεται η μείωση αυτή να συνεχισθεί και την επόμενη χρήση αναλογικά με την εκτιμώμενη αύξηση του κύκλου εργασιών.

Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την υψηλή ποιότητα των προϊόντων και κυρίαρχο σκοπό την πλήρη προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας , προδικάζουν καλύτερα αποτελέσματα για την επόμενη χρήση.

Σκοπός της «ΙΦΕΤ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 3 του Καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει σήμερα, είναι:

α) Η εισαγωγή, εμπορία και γενικά η διακίνηση ειδών αρμοδιότητας του “ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ» (ΕΟΦ), όπως το αντικείμενο αρμοδιότητας αυτού αναφέρεται στο άρθρο 2 του Ν. 1316/1983, όπως ισχύει κάθε φορά, εφ’ όσον διαπιστώνεται αρμοδίως έλλειψη και μετά από εξακριβωμένο έλεγχο της αναγκαιότητας και της ωφελιμότητας του προϊόντος για την προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικώς αναφέρονται τα «ορφανά» φάρμακα», διάφορα αντίδοτα, νοσοκομειακά φάρμακα, φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση πανδημιών κ.λπ. Η εξαγωγή προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, τα οποία εισήχθησαν στην εγχώρια αγορά και δεν δύνανται πλέον να διατεθούν.

β) Η παραγωγή μοναδικών και αναντικατάστατων φαρμάκων και αντιδότων, καθώς η παραγωγή ναρκωτικών για λογαριασμό του Κράτους.

γ) Η αποστείρωση προϊόντων και υλικών για λογαριασμό της εταιρείας και για λογαριασμό τρίτων.

δ) Η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η διενέργεια μελετών βιοδιαθεσιμότητας και βιοϊσοδυναμίας φαρμακευτικών προϊόντων, η ανάπτυξη μεθοδολογίας και η διενέργεια ποιοτικών και ποσοτικών ελέγχων σε προϊόντα αρμοδιότητας του ΕΟΦ, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία απολύτως ελεγμένων για τη θεραπευτική δράση τους προϊόντων για την πλήρη προάσπιση και προαγωγή της δημόσιας υγείας. Η διενέργεια ελέγχων για τον ποιοτικό και ποσοτικό προσδιορισμό απαγορευμένων ουσιών (anti-dopping control) σε ανθρώπους και ζώα.

ε) Η εκπόνηση οικονομικών, οικονομοτεχνικών, στατιστικών και οικονομετρικών αναλύσεων, στον τομέα της κατανάλωσης και των τιμών προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ.

στ) Η εκτέλεση προγραμμάτων και έργων στον τομέα του φαρμάκου, της υγείας, της περίθαλψης και της ασφάλισης.

ζ) H οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή, σε πανελλαδική βάση, συστήματος ασφαλούς συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής φύλαξης και διαχείρισης οικιακών φαρμακευτικών σκευασμάτων και υπολειμμάτων φαρμάκων οικιακής χρήσεως.

Η έδρα της εταιρείας, καθώς και οι κύριες εγκαταστάσεις της, βρίσκονται στο 18ο χιλιόμετρο της Λ. Μαραθώνα στην Παλλήνη Αττικής. Η «ΙΦΕΤ Α.Ε.», επίσης, διατηρεί υποκατάστημα στη Μαγούλα Αττικής.