Ερευνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Friesland Hellas - Κεντρική Εικόνα

Ερευνα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Friesland Hellas

19 Οκτώβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Σε αυτεπάγγελτη έρευνα για την εξέταση τυχόν παραβάσεων του νόμου περί ανταγωνισμού, από την Friesland Campina Hellas προχωρά η Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 4 Δεκεμβρίου 2018 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, εάν συντρέχει παράβαση των άρθρων 1 και 2  ν. 703/1977, νυν 1 και 2 ν. 3959/2011, και 101 και 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης [ΣΛΕΕ] (πρώην 81 και 82 ΣΕΚ) από την εταιρία Friesland Campina Hellas (ΦΡΗΣΛΑΝΤ) στην αγορά παραγωγής και εμπορίας γαλακτοκομικών προϊόντων σε επίπεδο χονδρικής πώλησης.

Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της εισήγησης, από την έρευνα της υπηρεσίας προκύπτουν τα εξής: η εταιρία προέβη σε κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού στο δίκτυο διανομής χονδρικής και ειδικότερα σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης και επιβολή ρητρών μη ανταγωνισμού, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 1 ν. 3959/2011 (πρώην 1 παρ. 1 ν. 703/1977) και 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ για το χρονικό διάστημα 1996-2014 και 1996-2009 αντιστοίχως.

Επίσης, η ως άνω εταιρία προέβη σε κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω συμβάσεων αποκλειστικότητας μετά των σχετικών εκπτώσεων για το χρονικό διάστημα 1996-2009, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 2 ν. 3959/2011 (πρώην 2 ν. 703/1977) και 102 ΣΛΕΕ.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκόμενων μερών, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.