ΑΔΜΗΕ: Στα €21,3 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου - Κεντρική Εικόνα

ΑΔΜΗΕ: Στα €21,3 εκατ. αυξήθηκαν τα καθαρά κέρδη εξαμήνου

18 Σεπτέμβριος 2018Εικόνα στην Αγορά

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών για το εξάμηνο αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ανέρχονται στα 21,2 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά το Α’ εξάμηνο ανέρχονται στις 120 χιλιάδες ευρώ και αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Αμοιβές Προσωπικού.

Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν στις 34 χιλιάδες ευρώ και αντιστάθμισαν μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. ανήλθαν σε 21,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,092 ευρώ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2018 ανέρχονταν στα 12,3 εκατ. ευρώ.

Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέσο επιτόκιο 3,1%.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. δεν έχει χρέος.

Για το 2018, η Διοίκηση πρότεινε τη διανομή του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσοστού, ήτοι το 50% του μερίσματος που έλαβε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσα στο έτος, ως προμέρισμα. Το προμέρισμα ανά μετοχή προς διανομή ανήλθε στα 0,0316 ευρώ και διανεμήθηκε στους μετόχους τον Αύγουστο.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα διανείμει το εναπομείναν ποσό, προσαρμοσμένο στις τρέχουσες δαπάνες, ως κανονικό μέρισμα το 2019 βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων πλέον προμερίσματος για το πρώτο εξάμηνο του 2019.

Το 2019 η συνολική διανομή μερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,07 ευρώ ανά μετοχή.

ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Τα Έσοδα Ενοικίου Συστήματος Μεταφοράς κατά το Α’ εξάμηνο του 2018, μειώθηκαν κατά 4,1 εκατ. ευρώ, λόγω των μειωμένων τιμολογήσεων των Δικαιωμάτων του Συστήματος Μεταφοράς συνεπεία της απόφασης 235/2018 που εξέδωσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σχετικά με το Επιτρεπόμενο και Απαιτούμενο Έσοδο για το 2018. Οι λοιπές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 3 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω των μειωμένων εσόδων από εργολαβίες που σχετίζονται με έργα της ΔΕΗ, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Τα Λειτουργικά Έξοδα, εξαιρουμένων των Αποσβέσεων, ανήλθαν σε 22,6 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 42,1% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η μείωση οφείλεται στο χαμηλότερο εργολαβικό κόστος, καθώς πραγματοποιήθηκαν λιγότερα κατασκευαστικά έργα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου φέτος.

Η μείωση των συνολικών εξόδων περιορίστηκε με την προσθήκη νέων προβλέψεων για το πρόγραμμα καθορισμένων αποδοχών (ΔΛΠΧ 19) ύψους € 9,7 εκατ. Τα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 9,4 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 102,1 εκατ ευρώ.

Το Περιθώριο Κέρδους προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων διαμορφώθηκε στο 81,9%, αυξημένο κατά 11,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο εξάμηνο. Τα Κέρδη προ Φόρων και Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αυξήθηκαν κατά 12,8% και διαμορφώθηκαν στα 68,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα Καθαρά Κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,2 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 44,4 εκατ. ευρώ.

Οι διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως στην Απελευθέρωση Πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 το 2φετείο Αθηνών εξέδωσε την απόφαση 1335/2018 με την οποία απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος εργολάβου (η οποία κοινοποιήθηκε στη ΔΕΗ το 2006) που ανερχόταν σε 26,6 εκατ. ευρώ. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα μειώθηκε εν μέρει κατά € 9,7 εκατ. ως αποτέλεσμα της πρόβλεψης του προγράμματος καθορισμένων αποδοχών (ΔΛΠΧ 19).

Το ποσό αυτό υπολογίζεται αναλογικά με τα έτη της πραγματικής υπηρεσίας προς τους εργαζόμενους που δικαιούνται σύνταξη και αποχωρούν από την Εταιρεία. Οι Καθαρές Χρηματοοικονομικές Δαπάνες ανήλθαν σε 6,1 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 60,8% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2017. Η μείωση ερμηνεύεται από δύο παράγοντες.

Πρώτον, τα Χρηματοοικονομικά Έσοδα αυξήθηκαν κατά 3,8 εκατ. ευρώ λόγω της βελτίωσης των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων στις συνεργαζόμενες τράπεζες, καθώς και της απόδοσης σημαντικού μέρους των ταμειακών διαθεσίμων σε ειδικό λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος. Δεύτερον, τα Χρηματοοικονομικά Έξοδα μειώθηκαν κατά 5,7 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας κυρίως την εξάλειψη των εγγυήσεων για τα δάνεια της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προς τη ΔΕΗ Α.Ε..

Ο ονομαστικός φορολογικός συντελεστής για την τρέχουσα χρήση είναι 29% και ο φόρος εισοδήματος ανήλθε σε 18,1 εκατ. ευρώ.

Το Α' εξάμηνο ’18, οι Ακαθάριστες Λειτουργικές Ταμειακές Ροές προ Φόρων και Τόκων, μη περιλαμβανομένου του ποσού των 476 εκατ. ευρώ που αποδόθηκε στον νέο Διαχειριστή του Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας ανήλθαν σε 128,0 εκατ. ευρώ έναντι 157,3 εκατ. ευρώ για το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

Τον Δεκέμβριο του 2017 το ανωτέρω ποσό κατατέθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε συνέχεια απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΥΚΩ, ενώ στις 5 Ιανουαρίου 2018 σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4508 το ποσό αυτό αποδόθηκε στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 121,9 εκατ. ευρώ ήταν υψηλότερες κατά 49,8% σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας της καταβολής φόρου 57,1 εκατ. ευρώ κατά το Α' εξάμηνο του 2017, η οποία περιελάμβανε μη επαναλαμβανόμενο φόρο μερίσματος ύψους 38 εκατ. ευρώ.

Γεγονότα Περιόδου Έναρξη του Έργου Διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου

Η διασύνδεση της Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), έργο υποδομής κομβικής σημασίας για την ελληνική οικονομία, εισήλθε στη γραμμή αφετηρίας στις 11 Απριλίου με τη δημοσίευση των τευχών δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς για την κατασκευή υποθαλάσσιου καλωδίου που συνδέει την Πελοπόννησο με την Κρήτη και τους δύο Υποσταθμούς και στα δύο άκρα του καλωδίου. Η πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης με συνολικό προϋπολογισμό 324 εκατ. ευρώ προβλέπεται να συγχρηματοδοτηθεί από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2014-2020 και θα υλοποιηθεί από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ. Το έργο αναμένεται να ανατεθεί μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Φάση Β Κυκλάδων - Επιλογή των Αναδόχων

Η Φάση Β της Κυκλαδικής Διασύνδεσης βρίσκεται σε εξέλιξη με την επιλογή του υποψήφιου για το υποθαλάσσιο καλώδιο που θα συνδέσει τη Νάξο με την Πάρο και τη Μύκονο με προϋπολογισμό 42 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο η κοινοπραξία Hellenic Cables SA - Fulgor SA ανέλαβε την κατασκευή των υποθαλάσσιων καλωδίων που συνδέουν τη Νάξο με την Πάρο και τη Μύκονο, ενώ η Κοινοπραξία NARI Group Corporation - ELEKTROMEK SA επιλέχθηκε ως ανάδοχος για την κατασκευή του Υποσταθμού 150 KV στη Νάξο και ανατέθηκε με σύμβαση στα τέλη Αυγούστου. Ο διαγωνισμός για την εγκατάσταση νέων γραμμών αυξημένης μεταφορικής ικανότητας (200 MVA) στις Διασυνδέσεις Εύβοιας - Άνδρου και Άνδρου - Τήνου έχει επίσης ολοκληρωθεί και η ΑΔΜΗΕ ΑΕ έχει υπογράψει σύμβαση με τον ανάδοχο Prysmian.

Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας

Από την 18η Ιουνίου, η ΑΔΜΗΕ επένδυσε 1 εκατομμύριο ευρώ, καθιστώντας την έναν από τους κυρίους μετόχους στο νεοσυσταθέν Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. με ποσοστό 20%. Μέτοχοι είναι ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ, πρ. ΛΑΓΗΕ) με 22%, η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με 20%, ο ΔΕΣΦΑ με 7%, το Χρηματιστήριο Αθηνών με 31% και η EBRD με 20%. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα έχει την ευθύνη για τις συναλλαγές στην προθεσμιακή, την προημερήσια και την ενδοημερήσια αγορά, ενώ η αγορά εξισορρόπησης θα λειτουργεί από τον ΑΔΜΗΕ, αλλά η εκκαθάρισή της θα γίνεται από το χρηματιστήριο.

Ανακοίνωση σύναψης δανείου

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. συγγενής εταιρεία της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ εκταμίευσε στις 30 Απριλίου 2018 199 εκατ. ευρώ ως προϊόν δανειακής χρηματοδότησης από τις τράπεζες Bank of China (Luxembourg) S.A. και Industrial and Commercial Bank of China Limited Το ως άνω κοινοπρακτικό δάνειο είναι πενταετούς διάρκειας με περίοδο χάριτος ενός έτους, άνευ εξασφαλίσεων και κρατικής εγγύησης και τo βασικό περιθώριο δανεισμού ανέρχεται στα 2,4% ετησίως.

Πρόωρη αποπληρωμή Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας αναχρηματοδότησης του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 337 εκατ. ευρώ και λήξης τον Νοέμβριο 2021, προέβη τον Απρίλιο σε πρόωρη αποπληρωμή ποσού 100 εκατ. ευρώ.

Αναχρηματοδότηση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στις 29 Ιουνίου 2018 ολοκλήρωσε την διαδικασία αναχρηματοδότησης του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου («ΚΟΔ») που είχε συνάψει με Ελληνικές Τράπεζες το 2017 και είχε περιθώριο επιτοκίου 6,25%, συνάπτοντας νέο ΚΟΔ με το περιθώριο επιτοκίου να ανέρχεται πλέον στο 3%. Το νέο κοινοπρακτικό δάνειο ύψους περίπου 228 εκατ ευρώ είναι πενταετούς διάρκειας, άνευ εξασφαλίσεων και κρατικής εγγύησης με βασικό περιθώριο επιτοκίου 3% ετησίως. Η μείωση του κόστους δανεισμού εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση δαπανών από τόκους ύψους 7,4 εκατ. ευρώ περίπου σε ετήσια βάση, με θετικές επιπτώσεις στα αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου

Τον Απρίλιο του 2018 ολοκληρώθηκε με επιτυχία πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της συγγενούς εταιρείας ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στο οποίο συμμετείχαν 136 εργαζόμενοι με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Η μείωση της ετήσιας μισθολογικής δαπάνης από το πρόγραμμα αυτό αναμένεται να ανέλθει στα 8.5 εκατ. ευρώ δίνοντας την ευκαιρία στον ΑΔΜΗΕ να ανανεώσει το στελεχιακό του δυναμικό.