Τηλέτυπος: Στις 31 Αυγούστου η επαναληπτική Γενική Συνέλευση - Κεντρική Εικόνα

Τηλέτυπος: Στις 31 Αυγούστου η επαναληπτική Γενική Συνέλευση

17 Αύγουστος 2018Εικόνα στην Αγορά

Σχετικά άρθρα

Στην επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. την 2α Αυγούστου 2018, προσήλθαν 3 μέτοχοι εκπροσωπούντες 366 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0.000363 % του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Λόγω της σπουδαιότητος του θέματος της ημερησίας διατάξεως και της ιδιαίτερα χαμηλής αντιπροσωπευτικότητας εκπροσώπησης των μετόχων της εταιρείας, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα τη συνέχιση της συνεδριάσεως την Παρασκευή 31η Αυγούστου 2018 και ώρα 09:00 στην έδρα της εταιρείας επί της οδού Ρούσου 4 & Λ. Μεσογείων του Δήμου Αθηναίων.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων που τηρείται στα "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 27ης Αυγούστου 2018 (ημερομηνία καταγραφής).

Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως.