Τον Νοέμβριο η εκποίηση της ΑΓΝΟ - Κεντρική Εικόνα

Τον Νοέμβριο η εκποίηση της ΑΓΝΟ

20 Ιούλιος 2018Εικόνα στην Αγορά

 

Την 1η Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων της πτωχευμένης γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει ορισθεί στο ποσό των 15 εκατ. ευρώ και ο πλειστηριασμός αφορά το ενεργητικό της εταιρείας, δηλαδή την ακίνητη περιουσία της, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα λοιπά κινητά, υλικά και άυλα στοιχεία της. Η προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή τράπεζας για ποσό όχι κατώτερο των 500.000 ευρώ, ενώ προσφορές υπό όρο ή αίρεση θεωρούνται άκυρες. Ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν τίμημα εφάπαξ, εντός 60 το αργότερο εργάσιμων ημερών από την κατακύρωση. Ωστόσο ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα αντί της εφάπαξ καταβολής, με γραπτή δήλωση του προς τον σύνδικο, να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος σε δύο άτοκες δόσεις, των 10 εκατ. ευρώ εντός 60 ημερών και το υπόλοιπο εντός προθεσμίας 90 ημερών από την κατακύρωση.

TAGS