Σελόντα: Διευκρινίσεις για την ολοκλήρωση της πώλησης στην Andromeda Seafood - Κεντρική Εικόνα

Σελόντα: Διευκρινίσεις για την ολοκλήρωση της πώλησης στην Andromeda Seafood

22 Ιουνίου 2018Εικόνα στην Αγορά

"Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από της υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας", αναφέρεται στην απάντηση προς την Ε.Κ.

"Προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της πώλησης του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας που ανήκουν στις ανωτέρω τράπεζες, ήτοι ποσοστού 79,62%, προς την αγοράστρια εταιρεία Andromeda Seafood Limited («Andromeda») είναι, μεταξύ άλλων, η λήψη των προβλεπόμενων διοικητικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές ανταγωνισμού και με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις των μερών, η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος εννέα μηνών από της υπογραφής της συμφωνίας αγοραπωλησίας", αναφέρεται μεταξύ άλλων στην απάντηση της Σελόντα σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μετά την ενημέρωση που έλαβε από τους μετόχους της, τράπεζες Πειραιώς, Alpha Bank, Eurobank και Εθνική.

Το ύψος της κεφαλαιακής ενίσχυσης της Andromeda κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής (i) προς την Εταιρεία για τη μείωση του δανεισμού της ανέρχεται σε €20.000.000, και (ii) προς την Εταιρεία και τη ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. για την κάλυψη των αναγκών τους σε κεφάλαιο κίνησης, κεφαλαιουχικές και λοιπές δαπάνες ανέρχεται συνολικά σε €50.000.000, το δε ακριβές ποσό που θα κατανεμηθεί σε κάθε μία από αυτές θα καθορισθεί από την Andromeda κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

Τα ποσοστά της άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής της AMERRA Capital Management LLC και της Mubadala Investment Company στο σχήμα της Andromeda θα ανέρχονται, κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, σε τουλάχιστον 50% πλέον μιας μετοχής για την AMERRA Capital Management LLC και σε τουλάχιστον 35% για την Mubadala Investment Company.