GfK: Πρόβλεψη για αύξηση 2,1% στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο γραφικής ύλης - Κεντρική Εικόνα

GfK: Πρόβλεψη για αύξηση 2,1% στο ευρωπαϊκό λιανεμπόριο γραφικής ύλης

23 Μαΐου 2018Εικόνα στην Αγορά

Η GfK προβλέπει για το 2018 ονομαστική αύξηση κατά 2.1 τοις εκατό στον κύκλο εργασιών του λιανεμπορίου γραφικής ύλης στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, οι τάσεις στις εξεταζόμενες χώρες ποικίλλουν σημαντικά. Ενώ αναμένεται αύξηση της πραγματικής αξίας σε χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπα-νία και η Ουγγαρία, δεν θα ισχύσει το ίδιο σε χώρες με χαμηλά ποσο-στά ανάπτυξης λόγω του ελαφρά αυξανόμενου πληθωρισμού. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα αποτελέσματα της πρόσφατα δωρεάν δη-μοσιευμένης μελέτης της GfK για το ευρωπαϊκό λιανικεμπόριο το 2018.

Η ευρωπαϊκή οικονομία, πέραν των διαφόρων οικονομικών και πολιτικών προκλήσεων, αντιμετωπίζει σημαντικές αλλαγές εξαιτίας του Brexit. Η αβεβαιότητα όσον αφορά στις μελλοντικές εμπορικές συνθήκες με τις ΗΠΑ δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με τον ενδεχόμενο αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το εργαλείο Geomarketing της GfK ανέλυσε, με τη βοήθεια των βασικών δεικτών λιανι-κής πώλησης, την τρέχουσα και την αναμενόμενη κατάσταση του λιανε-μπορίου στην Ευρώπη. Αναλύοντας τις τάσεις για 32 ευρωπαϊκές χώρες και κάνοντας πρόβλεψη για τον κύκλο εργασιών τους για το 2018, η δωρεάν μελέτη της GfK "European Retail in 2018" παρέχει σημαντικό προσανα-τολισμό στους λιανέμπορους, στους επενδυτές και στους διαχειριστές έργων.
«Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες ήταν σε θέση να επωφεληθούν από την οικο-νομική ανάπτυξη το 2017 », εξηγεί ο Δρ. Johannes Schamel, επικεφαλής της μελέτης και εμπειρογνώμονας λιανικής της GfK. "Συνολικά, αναμένουμε συνεχή ανάπτυξη το 2018 για το λιανικό εμπόριο χωρίς ηλεκτρονικό κατά-στημα στην Ευρώπη, αν και σε ορισμένες χώρες η αύξηση του κύκλου εργασιών θα εξουδετερωθεί από την αύξηση των τιμών".

Επισκόπηση των βασικών πληροφοριών
Αγοραστική δύναμη: Το 2017, κάθε πολίτης των χωρών της ΕΕ-28 είχε μια μέση αγοραστική δύναμη € 16.436, κάτι που ισοδυναμεί με ονομαστική αύξηση 1,9 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μεταξύ των χω-ρών της ΕΕ, μόνο η Μεγάλη Βρετανία (-1,5 τοις εκατό) υπέστη μείωση της αγοραστικής δύναμης, η οποία οφείλεται εν μέρει στην υποτίμηση της βρετανικής λίρας. Με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία, η δυναμική των προηγούμενων ετών συνεχίστηκε, με ρυθμούς ανάπτυξης άνω του μέσου όρου, ιδίως στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
• Πρόβλεψη κύκλου εργασιών για το 2018: Η αύξηση της ζήτησης του παρελθόντος έτους κατάφερε να αντισταθμίσει τις απώλειες μεριδίου αγο-ράς του λιανεμπορίου γραφικής ύλης από το ηλεκτρονικό εμπόριο. Για το 2018, η GfK αναμένει ονομαστική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά +2,1 τοις εκατό στις 28 χώρες της ΕΕ. Αυτό όμως είναι ελαφρώς χαμηλότερο από τον προβλεπόμενο πληθωρισμό, πράγμα που σημαίνει ότι τελικά ανα-μένεται μικρή αύξηση στην πραγματική αξία του κύκλου εργασιών του λια-νεμπορίου στην Ευρώπη. Χάρη στις συνεχείς αυξήσεις του εισοδήματος, οι κορυφαίες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης των προηγούμενων ετών βγαίνουν πάλι μπροστά το 2018. Η GfK αναμένει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης για τη Βουλγαρία (+5,3 τοις εκατό), την Ουγγαρία (+ 6,0 τοις εκατό) (+6,5 τοις εκατό) και τη Ρουμανία (+7,5 τοις εκατό).

• Πληθωρισμός: Με ρυθμό πληθωρισμού 1,7 τοις εκατό το 2017, τα έθνη της ΕΕ-28 πλησίασαν για άλλη μια φορά τον στόχο της Ευρωπαϊκής Κε-ντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) +2,0 τοις εκατό όσον αφορά στις τιμές που αγορά-ζουν οι καταναλωτές. Οι καταναλωτές έπρεπε να πληρώσουν περισσότερο για τα ίδια αγαθά σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες είχαν αντιμετωπίσει τον αποπληθωρισμό τα προηγούμενα χρόνια. Καθώς η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι δεν θα αγγίξει τα βασικά επιτόκια μέχρι το 2019, η GfK αναμένει για το 2018 ότι η τάση του λιανεμπορίου θα είναι παρόμοια με εκείνη του περασμένου έτους και συγκεκριμένα αύξηση σε επίπεδο ΕΕ κατά 1,9%. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η πρόβλεψη προϋποθέ-τει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της εμπορικής διαμάχης μετα-ξύ της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
• Διαθέσιμη επιφάνεια πωλήσεων: Το 2017 παρατηρήθηκε αύξηση του απόλυτου εμπορικού χώρου στις υπό εξέταση ευρωπαϊκές χώρες. Η μόνη εξαίρεση ήταν οι Κάτω Χώρες με -0,4 τοις εκατό. Παρ’ όλα αυτά, εμφανίζε-ται μια διαφορετική εικόνα στο κατά κεφαλήν επίπεδο: Στις μισές από τις χώρες που μελετήθηκαν, η κατά κεφαλήν επιφάνεια πωλήσεων παρέμεινε σταθερή ή και μειώθηκε. Οι ανά κάτοικο τιμές αυτού του δείκτη κυμαίνονται ευρέως σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, οι κάτοικοι των χωρών της Μπενελούξ (1,48 - 1,64 μ²) έχουν περισσότερο από το διπλάσιο του λιανικού εμπορικού χώρου σε σχέση με τους κατοίκους της Ρουμανίας (0,72 τ.μ.).

• Αποδοτικότητα πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο: Όπως στην περίπτωση του κατά κεφαλήν επίπεδου πωλήσεων, η αποδοτικότητα πωλή-σεων ανά τετραγωνικό μέτρο ποικίλλει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για παράδειγμα, ο δείκτης αυτός μειώθηκε στη Σουηδία κατά -1,5 τοις εκατό στα € 6,000 / τ.μ., ο οποίος εξακολουθεί να είναι υψηλός. Το Βέλγιο παρουσίασε επίσης μείωση της αποδοτικότητας πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο το 2017, αν και η πτώση ήταν σχετικά μικρή και συγκεκριμένα μόλις -1,1 τοις εκατό. Στην Ουγγαρία, οι περιοριστικοί κανονισμοί σχεδιασμού και οι τάσεις προστατευτισμού επιβράδυναν την επέκταση των διεθνών λιανεμπόρων. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε περιορισμένη ανάπτυξη νέων μεγάλων εμπορικών χώρων. Η έντονη αύξηση του κύκλου εργασιών λιανικής αύξησε την απο-δοτικότητα πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο, κατά +6,9 τοις εκατό σε € 2,997 / m² το προηγούμενο έτος. Η δυναμική αύξηση της αποδοτικότητας των πωλήσεων ανά τετραγωνικό μέτρο αντιστάθμισε σε κάποιο βαθμό την αύξηση του κόστους ενοικίασης στις περιορισμένες εμπορικές αγορές ακι-νήτων σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

TAGS